Ti Panagganas ni Santa Teresa

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Ti Panagganas ni Santa Teresa
Estasi di Santa Teresa.jpg
Artista Giovanni Lorenzo Bernini
Tawen 1647–52 (1647–52)
Katologo 48
Kita Eskultura
Materiales Marmol
Rukrukod Kapada ti agpaysa a tao
Lokasion Santa Maria della Vittoria, Roma
Nagsasabtan Nagsasabtan: 41°54′17″N 12°29′39″E / 41.90472°N 12.49417°E / 41.90472; 12.49417

Ti Panagganas ni Santa Teresa ket maysa a marmol nga obramaestra a kitikit ni Gian Lorenzo Bernini, a paset ti kompleto a disenio ken arkitetura ti Kapilia ti Cornaro ti Santa Maria della Vittoria iti Roma a nalpas idi 1652.

Ni Teresa ti Avila (1515-1582) ket maysa a mistikal a madre a Carmelite ken kaunaan a Carmelite a santa. Naibasar ti kitikit ni Bernini iti maysa a pagteng iti bukod a kabibiag ni Teresa ti Avila maipapan iti nasantuan a sirmatana a nakakitaanna iti maysa a naubing pay, nataer nga anghel nga agtaktakder iti abayna:


Nakitak iti imana ti maysa nga atiddog a balitok a pika, ket iti murdongna kasla addaan bassit nga apuy. Nagparang isuna a kasla mangitudtudok iti pika iti pusok, ken ubonenna dagiti mismo a lalaemko; idi uksotenna, kasla inuksotna met ida, ket nabatiak nga umap-apuy iti naindaklan nga ayat ti Dios. Nagkaro unay ti saemna, ket nagar-areng-engak; ngem unayen a nagsam-it daytoy a nakana nga ut-ot, a diak pay kayaten a mapukaw koma kaniak. Napnek unay ti kararua iti awan sabali ngem ti Dios. Saan a nainbagian ti saem, ngem ketdi espiritual; nupay ti bagi ket addaan pannakairaman. Maysa a panangapros ti ayat a nakagangganas nga itan mapaspasamak iti nagbaetan ti kararua ken ti Dios, isu nga ikarkararagko iti Dios iti Kinaimbagna a siasinoman a mangibaga nga agul-ulbodak ket mapadasanna met koma.[1])

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ (Capitulo XXIX; Paset 17, Autobiografia ni Teresa