Ti Panagganas ni Santa Teresa

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Ti Panagganas ni Santa Teresa
Estasi di Santa Teresa.jpg
Artista Giovanni Lorenzo Bernini
Tawen 1647–1652
Kita Marmol
Dagiti rukod 150 cm (59 in)
Lokasion Santa Maria della Vittoria, Roma


Ti Panagganas ni Santa Teresa ket maysa a marmol nga obramaestra a kitikit ni Gian Lorenzo Bernini, a paset ti kompleto a disenio ken arkitetura ti Kapilia ti Cornaro ti Santa Maria della Vittoria iti Roma a nalpas idi 1652.

Ni Teresa ti Avila (1515-1582) ket maysa a mistikal a madre a Carmelite ken kaunaan a Carmelite a santa. Naibasar ti kitikit ni Bernini iti maysa a pagteng iti bukod a kabibiag ni Teresa ti Avila maipapan iti nasantuan a sirmatana a nakakitaanna iti maysa a naubing pay, nataer nga anghel nga agtaktakder iti abayna:


Nakitak iti imana ti maysa nga atiddog a balitok a pika, ket iti murdongna kasla addaan bassit nga apuy. Nagparang isuna a kasla mangitudtudok iti pika iti pusok, ken ubonenna dagiti mismo a lalaemko; idi uksotenna, kasla inuksotna met ida, ket nabatiak nga umap-apuy iti naindaklan nga ayat ti Dios. Nagkaro unay ti saemna, ket nagar-areng-engak; ngem unayen a nagsam-it daytoy a nakana nga ut-ot, a diak pay kayaten a mapukaw koma kaniak. Napnek unay ti kararua iti awan sabali ngem ti Dios. Saan a nainbagian ti saem, ngem ketdi espiritual; nupay ti bagi ket addaan pannakairaman. Maysa a panangapros ti ayat a nakagangganas nga itan mapaspasamak iti nagbaetan ti kararua ken ti Dios, isu nga ikarkararagko iti Dios iti Kinaimbagna a siasinoman a mangibaga nga agul-ulbodak ket mapadasanna met koma.[1])


Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ (Capitulo XXIX; Paset 17, Autobiografia ni Teresa