Wikipedia:Pakdaar ti panag-urnos

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Ti pakdaar ti panag-urnos ket dagiti kahon ti mensahe a maiparang iti ngato ti tawa a pagurnosan ti agar-aramat no agurnos ti maysa a panid. Amin nga agar-aramat ket makaaramid kadagitoy a pakdaar, ngem dagiti pakdaar ti panag-urnos iti nagan ti espasio ket maaramid ken maurnos laeng dagiti administrador.

Dagiti silpo ti pakdaar ti panag-urnos[urnosen | urnosen ti taudan]

No maurnos ti maysa a panid masansan nga agiparang kadagiti nalabbasit wenno asul a silpo iti ngato ti maurnos a panid nga adda iti langa a kas makita dita baba:

Pakdaar ti panid

Wenno kasla daytoy:

Pakdaar ti grupo   Pakdaar ti panid

Dagita a silpo ket dagiti pakdaar ti panag-urnos ti grupo ken panid. Dagiti administrador ket kankanayonda a makitkita dagitoy a silpo, urayno saan pay a napartuat dagiti pakdaar, gapu ta mabalinda ti agpartuat kadagitoy a pakdaar. Dagiti kadawyan nga agar-aramat ket makitada laeng ti nalabbasit a silpo ti "Pakdaar ti panid" iti bukodda ken tungtungan a panid, gapu ta isuda ket mabalinda ti agurnos ken agpartuat kadagiti kasta a pakdaar. Dagiti kadawyan nga agar-aramat ket makitada pay dagiti asul a silpo dagiti pakdaar ti grupo ken panid no napartuaten dagitoy, tapno mabirukan ken makitada ti kodigo a taudan ti pakdaar. Ngem dagiti kadawyan nga agar-aramat ket saanda a maurnos dagitoy a pakdaar, malaksid kadagiti adda iti bukodda nga espasio.

Dagiti paammo ti panag-urnos[urnosen | urnosen ti taudan]

Para iti ti parametro ti paammo ti panag-urnos iti pagpaatiddog iti inputbox, kitaen ti mw:Extension:InputBox.

Dagiti paammo ti panag-urnos ket kapada dagiti pakdaar ti panag-urnos, ngem agus-usar kadagiti sabali a pamay-an:

Panangilemmeng kadagiti nalabbasit a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

No saan a kayat a makita dagiti nalabbasit a silpo ti "Pakdaar ti grupo" ken "Pakdaar ti panid", inayon ti kodigo manipud dita baba iti bukodmo a CSS, aguray bassit, kalpasanna ipasadiwam ti cache ti pagbasabasam.

/* Ilemmeng dagiti nalabbasit a silpo ti "Pakdaar ti grupo" ken "Pakdaar ti panid". */
.editnotice-area .editnotice-redlink { 
  display: none !important;
}

No saan a kayat a makita dagiti aniaman a nalabbasit a silpo ti "Pakdaar ti grupo" ken "Pakdaar ti panid", imbes ket nga usaren ti kodigo dita baba:

/* Ilemmeng amin dagiti nalabbasit a silpo ti "Pakdaar ti grupo" ken "Pakdaar ti panid" */
.editnotice-area .editnotice-link { 
  display: none !important;
}

Dagiti pakdaar[urnosen | urnosen ti taudan]

No ti maysa a pakdaar ti panag-urnos ket mausar iti maysa nga artikulo, dagiti administrador wenno dagiti addaan iti pammalubos a karbengan ket maibalakad a mangibati ti pakaammo iti tungtungan a panid.

Ti plantilia {{aktibo a pakdaar ti panag-urnos}} ket mabalin a mausar a mangipakita a ti panid ti saan nga agar-aramat ket addaan iti aktibo (saan a blanko) a pakdaar ti panag-urnos. Dagiti panid ket mainayonton iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti pakdaar ti panag-urnos.

Listaan dagiti pakdaar ti panag-urnos[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti mainaig a plantilia[urnosen | urnosen ti taudan]