Wikipedia:Pannakapatalged

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Apat:

Iti Wikipedia, ti panakapatalged ket kaibuksilanna a ti tattao nga agbasbasa ken agur-urnos ti ensiklopedia ket mabalinda a kumita a ti dayta a pakaammo ket nagtaud ti maysa a mapagtalkan. Ti Wikipedia ket saan nga agipabpablaak ti kasisigud a panagsukimat. Ti linaonna ket maikeddengan babaen ti nasakbayan a naipablaak a pakaammo nga adda ngem babaen ti kabukbukodan a pammati dagiti mannurat. Uray no sika ket siguradoka nga adda ti maysa a kinapudno, daytoy ket nasken a mapatalgedan sakbay a mainayonmo daytoy.[1] No dagiti mapatalgedan a taudan ket di umanamong, dagiti suppiatda ket nasken a mairepresenta manipud ti agmangngamangnga a nalinteg a pamanunutan.

Amin a banag iti nangruna a lugar ti Wikipedia, a mairaman amin nga adda kadagiti artikulo, dagiti listaan ken dagiti panangipalpalawag a titulo,ket nasken a mapatalgedan. Amin nga inadaw a sasao ken dagiti aniaman a banag a dagiti panakapatalgedanna ket naisuppiatan wenno mabalin a suppiaten, ket nasken a makairaman ti maysa a nailinia a dakamat a dagus a mangsuporta ti banag. Ti aniaman a banag a makasapul ti taudan ngen awan ti taudanna ket mabalin a maikkat, ken dagiti awan taudanna a maisuppiatan a banag a maipanggep ti sibibiag a tattao ket nasken a mapardasan a maikkat. Ti Panakapatalged, Awan ti kasisigud a panagsukimat ken Agmangngamangnga a nalinteg a pamanunutan ket dagiti bugas nga annuroten ti linaon ti Wikipedia. Dagitoy agtitinnulonga a mangikeddeng ti linaont, tapno dagiti agur-urnos ket maawatanda dagiti kangrunaan a puntos ti amin a tallo. Dagiti artikulo ket naskenda pay a tumungpal iti annuroten ti karbengan ti kopia.

Paammo[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Daytoy a pamunganayan ket naipakasaritaanen ken nalataken a naiyebkas iti daytoy a panid ti annuroten a kas "ti pagibatayan para iti panakkairaman ket ti panakapatalged, saan a ti pudno". Kitaen ti salaysay ti, Panakapatalged, saan a ti pudno (Ingles).