Agar-aramat tungtungan:186.152.90.118

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Kablaaw, 186.152.90.118!

Naragsak nga isasangbay ditoy Ilokano Wikipedia, ken agyaman kami kadagiti inar-aramidmo. Adda dita baba dagiti panid a mabalin a makatulong kenka:

Mabalinmo ti agtultuloy nga agurnos a saan a nakastrek, ngem padasem a panunoten ti agaramid ti pakabilangam. Daytoy ket saan a makasapul kadagiti kinabukbukodan a pakaammo, ken makaited kadagiti nadumaduma pay a pagimbagan. No agurnoska nga awan ti naganmo nga agar-aramat, ti IP a pagtaengam (186.152.90.118) ket isu ti embes a mausar a manginagan kenka.

No adda dagiti aniaman a saludsodmo, pangngaasi a damagem kaniak idiay tungtungan ti panidko. Sige, kablaaw manen, ken adda namnamak nga agnam-ayka ken agbalinka a nagaget nga agobra ditoy.--Lam-ang(Makipatang) 15:07, 1 Mayo 2014 (UTC)