Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:VisualEditor/TemplateData/Pagsursuruan"

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
m
Kopia urnos (bassit)
m (nainayonan ti Kategoria:VisualEditor nga inusar ti HotCat)
m (Kopia urnos (bassit))
Ti estruktura ti TemplateData ket naibatay iti alagaden ti [[w:JSON|JSON]], ken silple met laeng daytoy. Laglagipen nga amin dagiti palplawag iti TemplateData ket nasken a naranas a testo (awan ti wikitext, wenno silsilpo, kdpy).
 
Ti umuna nga aramiden ket ti panangimakinilia ti paris dagiti etiketa ti <code><nowiki><templatedata></nowiki></code>, '''iti aniaman a lugar ti dokumentasion a subpanid ti plantilia,''' kasla daytoy:</translate>
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
</syntaxhighlight>
 
Daytoy ket mangibaga ti sopwer nga aimin nga adda ti baetan dagitoy dua nga etiketa ket ti TemplateData, ken nasken a pagibasaran no mausar ti plantilia
</div>
 
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
Dagiti panangipalplawag ti uneg ti TemplateData ket sumurot ti alagaden a tabas; kunatayo koma nga addaanka ti plantilia a tinawtawagan ti "Commons" para iti panagisilpo ti kategoria ti Commons a maipanggep ti topiko. Daytoy ket mangala ti maysa anasken a parametro: ti nagan ti kategoria idiay Commons. Ti TemplateData ket kastoyto ti kitana:
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
ti agasmang dagiti karakter a mangirepresenta ti nagan ti agar-aramat;
*<code><nowiki>"string/wiki-page-name"</nowiki></code>:
ti agasmang dagiti karakter a mangirepresenta ti titulo ti panidepanid.
| <syntaxhighlight lang="javascript">
"type": "string",
Kas pagarigan, <code><nowiki>{{Commons|category=Apples}}</nowiki></code> ket mabalin pay a maisurat a kas ti <code><nowiki>{{Commons|Apples}}</nowiki></code> wenno <code><nowiki>{{Commons|link=Apples}}</nowiki></code>.
 
Ti pananginayon ti daytoy a pakaammo iti TemplateData, simple laeng nga inayon dagitdagiti iparboparbo a nagan iti pakaammo ti parametro:
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
No addaanka kadagiti nadumaduma a parametro, uliem laeng ti tungngal maysa a paset (mangrugi manipud ti etiketa ti "1" ) ken punnuem dagitoy no mabalin. Laglagipen a no ti plantilia ket addan kadagiti nadumaduma a parametro, nasken nga ilasinmo koma ida iti koma iti templatedataTemplateData, a kasla daytoy:
 
<syntaxhighlight lang="javascript">
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
* '''Dagiti awan a langa''' — Ti TemplateData ket kas pagarigan laeng ti ramit a naaramid a magun-od nga addan laeng kadagiti bassit a langai, iti namnama a dagiti agar-aramat ketmangtulongket mangtulong a mangkuyog ti panagrang-ay dagiti langa a kayatda. No kayatmo ti agkiddaw kadagiti baro a langa para iti TemplateData, pangngaasi a [https://bugzilla.wikimedia.org/enter_bug.cgi?product=MediaWiki%20extensions&component=TemplateData pakaammuan dakami].
* '''Mangtaktak ti panangipakita kadagiti plantilia''' — Kalpasan ti pananginayon ti TemplateData iti plantilia, ti metadata ketnaskenket nasken koma a dagus amakitaa makita no ti plantilia ket naluktannalukatan iti VisualEditor. Nupay kasta, daytoy ket mabalin ngnga agapaut kagaitikadagiti adu nga oras sakbay a maiparang ti metadata. Mabalinmo apilitena piliten a nanaepabaruen ti awan linaonna a panag-urnos ti panid ti plantilia (saan nga idiay dokumentasion a subpanid). Ti panagaramid ti awan linaonna apanaga panag-urnos, lukatan ti panid ti plantilia para it panag-urnos, ken idulin ti panid nga ''ti panagaramid ti aniaman a panagbalaliw''.
* '''Dagiti agdamaparikut''' — TilistaanTi listaan dagiti agdama aparikut ket dagitikiddawdagiti kiddaw ti tilangalanga ket magunodmagun-od idiay [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?list_id=215776&resolution=---&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=VERIFIED&component=TemplateData&product=MediaWiki%20extensionsin bugzilla].
</div>
 
</div>
 
[[File:TemplateDataEditor.png|thumb|Ti [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor|TemplateDataEditor]] para iti [[Wikipedia:VisualEditor/TemplateData|TemplateData]]]]
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
* [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor|TemplateDataEditor]] — Tieskritu ti agar-aramat nga agaramid ti nalaklaka a proseso ti panaginayon ti TemplateData . Agdama nga dda daytoy iti [[w:fr:Utilisateur:Ltrlg/scripts/TemplateDataEditor.js|Pranses]] (aglaon kadagiti patarus ti Inggles, Italiano, Hapon ken ken Koreano), ken nalaka met a [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor#Use in other wikis|maipatarus kadagiti sabali a pagsasao]].

Listaan ti pagdaliasatan