Pagtagilakuan: Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
52 dagiti byte ti naikkat ,  8 years ago
m
awan ti pakabuklan ti panagurnos
 
mNo edit summary
Ti '''pagtagilakuan''' ket maysa kadagiti nadumaduma a [[sistema]], [[patakder]], [[Pamay-an (termino)|pamay-an]], [[sosial a pannakibiang]] ken dagiti [[inpraestruktura]] a dagiti partido ket makisinnukatda. Bayat a dagiti partido ket mabalinda ti makisinnukat kadagiti tagilako ken dagiti serbisio babaen ti [[sukatan|pannakisinnukat]], kaaduan kadagiti pagtagilakuan ket agtaltalekda kadagitkadagiti iaglaklakoaglaklako a mangidatdaton kadagiti tagilako wenno dagiti serbisio (mairaman ti panag-obra) tapno makisinnukat ti [[kuarta]] manipud kadagiti aggatgatang. Mabalin a makunkuna a ti pagtagilakuan ket ti pakaikeddengan ti proseso a dagiti presio dagiti tagilako ken dagiti serbisio.
 
Tapno kompetitibo ti pagtagilakuan, nasken nga adadadda itidagiti ad-adu ngem maysa a gumatgatang weno aglaklako. Naisingasingen a ti dua a tao ket mabalinda ti makisinnukat, ngem nasken ti saan a basbassit ngem tallo a tattao tapno mabalin ti maysa a pagtagilakuan, tapno adda met kompetision iti saan a basbassit ngem maysa kadagitkadagiti iduadua a bangirna.<ref>{{cite book | last = Sullivan
| first = arthur
| coauthors = Steven M. Sheffrin
| id =
| isbn = 0-13-063085-3}}</ref>
Nupay kasta, dagiti ''kompetetibo'' a pagtagilakuanspagtagilakuan, a kas maawatan iti pormal nga ekonomiko a teoria, ket agtaltalek kadagitkadagiti dakdakkel a bilang dagiti aggatgatang ken aglaklako. Ti pagtagilakuan nga addaan iti maymaysa nga aglaklako ken dagitdagiti adu a gumatgatang ket [[monopolio|panagibukbukod]]. Ti pagtagilakuan nga addaan iti maymaysa a gumatgatang ken dagiti adu nga aglaklako ket A market with a single buyer and multiple sellers is a [[monopsonio]].
 
Dagiti pagtagilakuan ket mabalin nga agdumaduma iti porma, gantingan (tomo ken heograpiko a gay-at), lokasion, ken kita dagiti makibinglay, ken dagit ipay kita ti tagilako ken dagiti serbisio a maisukat.

Listaan ti pagdaliasatan