Dagiti karbengan ti agar-aramat

Agpili iti agar-aramat  

Awan ti agar-aramat nga agnagan iti "KernelFreeze". Kitaem ti panangiletram.