Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: di nasuportaran a parametro

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti saan a mabigbigan a nagan ti parametro.


  • Di ammo a parametro ti |xxxx= di naikaskaso
  • Di ammo a parametro ti |xxxx= di naikaskaso (|yyyy= maisingasing)

Ireporta dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 daytoy a biddut no ti paset ti paris ti parametro ti |name=value ket saan a mabigbigan a kas husto a nagan. Iti kadawyan, daytoy ket gapuanan babaen dagiti biddut ti panangiletra ken kapitalisasion.

Kadagiti daan nga estilo dagiti plantilia ti dakamat, imposible idi ti manginayon ti pakaamo iti kaunegan ti plantilia a simple laeng a di maikaskaso wenno kas dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti makina a naibatay iti Lua a CS1|2 ket saanna a di ikaskaso dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti panggep ti dakamat ket ti husto a panangibaga ti taudan; saan nga agtignay a kas repositorio ken taudan ti pakaammo.

Dagiti parametro ti plantilia ti CS1|2 ket bassit a letra. Ireporta ti CS1|2 daytoy a biddut no ti nagan ti parametro ket aglaon kadagiti dakkel a letra (Xxxx, xxXx, XXXX) ngem ti nagan ti parametro ket naipalawag a kas bassit a letra (xxxx). Dagiti panangilasin a parametro, kasla ti |isbn=, |pmc=, |doi=, kdpy., ket mabalinda a bassit a letra wenno dakkel a letra, ngem saan a dagiti aglalaok a kaso (ti |isbn= wenno ti |ISBN= ngem saan a |Isbn=). Para kadagiti kadawyan a madi ti pannakailetra a parametro, kas ti |pubisher= imbes a ti |publisher=, isingasing ti CS1|2 ti husto a nagan ti parametro.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, sukatan dagiti kamali a nagan ti parametro iti husto a nagan, no mabalin usaren ti naisingasing a nagan. Siguraduen a ti nagan ti parametro ket husto a nailetra ken awan dagiti karakter malaksid dagiti baetan iti nagan ti parametro ken ti mangiyuna a bertikal a baras (|) wenno ti maisusurot a senial ti kapada (=). Ti listaan dagiti mabalin a parametro ket mabalin a mabirukan babaen ti panagkita ti Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1 wenno ti panagbisita ti panid ti deskripsion ti naisangayan a plantilia a maus-usar, kas ti {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, kdpy. Ikeddeng nga iyalis ti pakaammo a mainaig iti di ammo a parametro iti maysa a nasaysayaat a maitunos a parametro wenno iti maysa a seksion iti tungtungan a panid iti artikulo tapno mapreserba.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: di nasuportaran a parametro.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Pampanid iti kategoria "Dagiti biddut ti CS1: di nasuportaran a parametro"

Dagiti sumaganad a 7 a panid ket adda iti daytoy a kategoria, manipud iti 7 a dagup.