Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: imbalido a pateg ti parametro

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti biddut ti pateg ti parametro.

Imbalido a |<param>=<value>

Tapno nasayaat nga agtaray, adda dagiti sangkabassit a parametro a limitado iti naisangayan nga agasmang dagiti pateg a maawat a pateg. Mangibaga daytoy a mensahe ti biddut a ti parametro ket naikkanen iti pateg a saan a miembro ti naipalawag nga agasmang dagiti pateg a maawat ti parametro.

Dagiti parametro nga addaan iti limitado a maawat a pateg
|dead-url= no, true, y, yes, unfit, usurped
|df= dmy, dmy-all, mdy, mdy-all, ymd, ymd-all
|ignore-isbn-error= true, y, yes
|last-author-amp=
|mode= cs1, cs2
|name-list-format= vanc
|nopp= true, y, yes
|no-tracking=
|registration=
|subscription=
|url-access= subscription, registration, limited
|article-url-access=
|chapter-url-access=
|contribution-url-access=
|entry-url-access=
|map-url-access=
|section-url-access=
|bibcode-access= free
|doi-access=
|hdl-access=
|jstor-access=
|ol-access=
|osti-access=
|url-status= dead, live, unfit, usurped

Ti mangsolbar daytoy a biddut, agusar iti maysa a maitunos a pateg.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: imbalido a pateg ti parametro.[a]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.