Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: param-access

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ket pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1/2 nga agraman kadagiti sumaganad a biddut:

Makasapul ti |<param>-access= iti |<param>=

Maireporta daytoy a biddut no mainaganan ti agpang ti panagserrek para iti maysa nga akinruar a silpo, ngem ti maitunos a nasken a parametro ket awan wenno awan linaon. Ti parametro ket mabalin a maysa kadagiti sumaganad

Access-level specifier required parameter
Specifier Required parameter
|article-url-access= |article-url=
|bibcode-access= |bibcode=
|chapter-url-access= |chapter-url=
|contribution-url-access= |contribution-url=
|doi-access= |doi=
|entry-url-access= |entry-url=
|hdl-access= |hdl=
|jstor-access= |jstor=
|map-url-access= |map-url=
|ol-access= |ol=
|osti-access= |osti=
|section-url-access= |section-url=
|s2cid-access= |s2cid=
|url-access= |url=

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, mangited iti maysa a pateg iti parametro, wenno ikkaten ti espesipikasion ti agpang ti panagserrek.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: param-access.[a]


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.