Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
  • Di ammo a parametro ????= di naikaskaso

Dagiti dakamat ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti paset ti nagan ti paris ti parametro ti |name=value ket saan a mabigbigan a kas husto a nagan. Kadawyan a daytoy ket gapuanan dagiti biddut ti panangiletra.

Kadagiti plantilia ti daan nga estilo, mabalin idi ti mangiraman ti pakaammo iti kaunegan ti plantilia a di naikaskaso a kas dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti makina ti CS1 a naibatay ti Lua ket ikaskasona dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti panggep ti dakamat ket ti husto a panangilasin ti taudan; ken saan nga agtignay a kas repositorio dagiti nota ken kammasapulan a suporta ti pakaammo.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti nagan ti parametro ket husto ti pannakailetrana ket awan dagiti karakter malaksid kadagiti espasio a baetan ti nagan ti parametro ket ti umununa a nakatakder a baras (|) wenno naud-udi a senial ti agpada (=). Ti listaan dagiti mabalin a parametro ket mabirukan ti panagkita iti Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1 wenno sarungkaran ti deskripsion a panid ti naisangayan a plantilia a maus-usar, a kas ti {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, kdpy. Padasen nga iyalis ti pakaammo a mainaig iti di ammo a parametro iti maysa a maitutop a parametro wenno iti maysa a paset ti tungtungan ti artikulo tapno mapreserba.

Para kadagiti kankanayon a makitkita a biddut ti panangiletra, padasen ti agnayon ti saan a husto a panangiletra a nagan ti parametro idiay listaan dagiti kankanayon a saan a husto a panangiletra ti parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro.[a]

  • Di ammo a parametro |xxxx= di naikaskaso (|yyyy= maisingasing)

Dagiti Panagdakamat nga Estilo 1 ket agireporta ti kasto a biddut no ti nagan ti paset ti parametro ti paris ti |name=value- ket saan a mabigbigan a husto a nagan. Adda laeng dagiti bassit a mailaksid a bassit a letra kadagiti parametro ti dakamat ti CS1. Ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti nagan ti parametro ket aglaon kadagiti dakkel a letra (Xxxx, xxXx, XXXX) ngem ti nagan ti parametro ket naiplawag iti bassit a letra (xxxx). Adda met dagiti parametro, a kas ti |isbn= a mabalin a bassit a letra wenno dakkel a letra, ngem saan a mabalin ti aglalaok (|isbn= wenno |ISBN= ngem saan a |Isbn=). Ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti nagan ti parametro ket maipada iti listaan dagiti kankanayon a madi ti panangiletra a parametro (nabirukan ti |acessdate= ngem nanamnama ti |accessdate=).

Ti CS1 ket mangisingasing ti nagan ti parametro manipud ti listaan dagiti husto a parametro wenno manipud ti listaan dagiti kankanayon a madi ti panangiletra a parametro.

Ti mangsolbar ti daytoy a biddut, sukatan ti kamalia nagan ti parametro iti husto, ken usaren ti naisingasing a nagan.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b Dagiti panid iti espasio ti Agar-aramat, Tungtungan, Agar-aramat tungtungan, Wikipedia tungtungan, Papeles tungtungan, Plantilia tungtungan, Tulong tungtungan, Kategoria tungtungan, Modulo tungtungan, ken MediaWiki tungtungan ket saan a mairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut.

Pampanid iti kategoria "Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro"

Daytoy a kategoria ket aglaon laeng iti sumaganad a panid.