Kategoria:Panagtaripato ti CS1: Adu a nagnagan: authors list

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |author=, wenno dagiti parbo a naganna.

Dagiti artikulo ket nailistada iti daytoy a kategoria no ti Modulo:Citation/CS1 ket ilasinna dagti dakamat nga agusar ti agmaymaysa a porma dagiti parametro ti listaan ti nagan ti mannurat tapno mangilista dagiti adu a nagan. Ti panagaramid daytoy ket mangdadel ti metadata ti dakamat.

Ti panagsukat ti agmaymaysa a |author= wenno |last= iti ad-adu ngem maysa iti |authors= ket ikkatenna amin a pakaaamo ti mannurat manipud ti metadata ti COinS ti plantilia. Ti panangibilang ti listaan ti mannurat iti |authorn=, wenno |lastn= / |firstn=, wenno, no maitunos, ti |vauthors=, ket mangpreserbada amin iti mainaig a metadata.

Ti kodigo ti modulo ti dakamat ket mangkita para kadagiti nadumaduma a kaw-it wenno dagiti panangisina a karakter ti tuldek-kaw-it. Ti kayatna a sawen daytoy ket mabalin nga adda dagiti palso a positibo iti daytoy a listaan, isu a daytoy a mensahe ti panagtaripato ken ti kategoria ket nailemmeng iti kaaduan dagiti editor ken dagiti agbasbasa.

Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Bayat a kaaduan kdagiti mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket makita dagiti amin nga agbasbasa adda met dagiti agtultuloy a nailemmeng. Dagiti editor nga agkayat a mangkita kadagiti amin a mensahe ti biddut ti CS1|2 ket mabalinda nga ipakita babaen ti panagpabaroda iti bukodda a CSS ti sapasap wenno kudil a mairaman dagiti makita a kodigo dita baba:

.citation-comment {display: inline !important;} /* Ipakita amin a mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Urayno naikabil daytoy a css, dagiti nadadaan a panid ti cache ti Wikipedia ket mablin a saan a napabaro a mangipakita dagitoy a biddut urayno ti panid ket nailista a kas maysa kadagiti pagsurotan a kategoria. Ti NULLEDIT ket mangresolba daytoy a parikut.

Masapul ti kodigo dita ngato no kayat a makita dagiti mensahe ti kategoria ti panagtaripato:

Kategoria:Panagtaripato ti CS1 (silpo)
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.