Modulo:WD2

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti modulo[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Dagiti subpanid daytoy a Modulo:

Panagusar[urnosen ti taudan]

Amin nga annong ken parametro

Ti tabla dita baba ket mangipakita kadagiti amin nga annong ken dagiti parametro

Annong Deskripsion ti annong Parametro Nasken Deskripsion ti parametro
formatStatements agala kadagiti datos, agpili kadagiti tunton, agsagat, agurnos, ken agpormat kadagiti pateg ken mangited it ilistaan id saan pannaginagan ti banag (ti letra " q " ken sarunuen babaen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra " p " ken sarunuen babaen dagiti bilang) iti wikidata a maalanto tapno mapormat (ti kasisgud a banag a maisilpo iti panid)
of saan dagiti panangilasin a tagikua iti wikidata (ti letra " p " ken sarunuen babaen dagiti bilang) a pangalaan kadagiti entidad a pudno nga agus-usar iti modulo tapno maipakat iti umuna ket kasayaatan a pateg dagiti tagikua
property wen dagiti panangilasin a tagikua iti wikidata (ti letra " p " ken sarunuen babaen dagiti bilang), a dagiti pategda ket napormat ken naiparang
value saan No mainaganan daytoy a parametro, maipakitanto iti linaonna
over* saan no maisaad iti "true" , ti maysa nga awan linaon a parametro ti pateg ti "value" ket saanto a maited
compare* saan no maisaad iti "true" ken mainaganan ti parametro ti "value" , iyasping ti modulo dagiti linaon ken datosna iti Wikidata babaen kadagiti sabali a parametro a naidesino a mangsagat ti datos ken naginagan datoy babaen ti presision a datos ti klase ti CSS
addlink saan no maisaad iti "true" , agparangto iti gibus ti datos ti repositorio iti silpo ti (e) a dagus a kadenna ti tagikua
addclass saan no maisaad iti "true" , ti datos manipud iti repositorio ket maikkanto iti kalse ti CSS
value-module saan ti nagan ti modulo nga inus-usar iti modulo a mangpormat kadagiti pateg ​​(babaen iti kasisigud, daytoy ket aramiden babaen ti pamay-an a nainaganan babaen ti modulo ti Wikidata)
value-function wen,
no
adda
value-module
ti mapormato nga annong ti modulo iti value-module
field saan no maited ti kita ti pateg ti nagsasabtan , daytoy ti parte nga agparang ; maysa kadagiti "latitud", "longitud", "precision" ken "globe"
typeOfCoordinates saan
limit saan ti kaadu a bilang dagiti pateg a maiparang iti listaan
rank saan nasken a puesto ti pateg iti tunton ;
mabalin nga all - ipakat amin tunton; Best - maipakat ti panagikeddeng ti kaykayat a kasasaad, wenno dagiti laeng agraman iti normal a kasasaad, no adda ania man a kaykayat; valid (kasisigud) - maus-usar kadagiti kaykayat ken normal a tunton; preferred, normal, deprecated - ipakat laeng iti tunton nga agraman iti maitunos a kasasaad
withqualifier saan panangilasin dagiti tagikua ti Wikidata (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang), a nasken a maikkan iti pateg iti maipalawag a tunton
withlang saan kodigo ti pagsasao a ti pategto ket dagiti monolingual a teksto
date saan petsa iti pormat iti YYYY-MM-DD wenno " #now" (petsa ita nga aldaw) , a matunton nga umiso
sort saan no kasano iti mangbaliw ti urnos dagiti pateg; maysa kadagiti "rank" (babaen ti puesto) , "date" (segun dagiti depinison ti datos) , "alpha" (alpabetiko) , "number" (depende iti kaadu)
invert saan no maisaad iti "true" ken maikkan iti urnos ti panangilasin ("sort") , ti umuna a pateg iti gibus iti maudi ken iti rugi
pattern saan ti kita ti panagsasaruno ti pateg, daytoy ti plantilia para iti panagpormat , ti "$ 1" ket sukatan babaen ti kuerdas (kasisigud ti "$ 1")
autoformat saan no maisaad iti "true ", ti panagsasaruno iti tunton, mangpadas daytoy a mangbiruk iti panangisukat iti pattern
precision saan mausar a pormat ti datos ti oras (agusar daytoy no ti pudno a kasayaat ket nababbba a pormat) ; 11 - 24 2019 10 - {{#time F Y}} , 9 ​​- 2019 kdpy.
showspecial saan nomaisaad iti "true ", ti mensahe ken dagiti pateg malaksid iti agar-aramat (unknown value ken no value)
qualifiersOnly saan mangiparang laeng kadagiti qualifier (maisilpo ti FCI showqualifier)
showqualifier saan dagitinaisina iti kaw-it a panangilasin dagiti tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang , wenno "time") , ken agparang kadagiti parentesis kalpasan ti pateg a naited a panangipalawag
showtargetdata saan kapada ti " showqualifier " ngem datos imbes a panangipalawag ti maala a naikabil iti puntaan
targetdate saan kapada ti "date" ken mangibaga iti puntaan a datos ti banag
showsource saan no maisaad iti "true", ti datos manipud iti repositorio ket maikkan kadagiti reperensia
showmore saan no maisaad iti " true" , no adda pay dagiti mabalin a pateg iti limit, agparang iti gibus ti listaan ti teksto iti teksto iti "...   adu pay manipud iti wikidata " , a dagus a mangibagabaga iti tagikua
separator saan dagiti nadumaduma a pateg para iti isu met laeng a tagikua, daytoy ket mausar a mangisina kadagiti pateg (kasisigud iti kaw-it)
conjunction saan dagiti karakter nga agparangto a maudi a panangisina (kasisigud iti "ken")
formatStatementsFromLua annong a mausar laeng babaen dagiti sabali a modulo ken kapada iti formatStatements entity saan tabla ti entidad a pormaten ti modulo
filterStatementsFromLua lang a mangipalubos iti sabali a modulo tapno mausar iti panagsagat kadagiti tunton entity wen tabla ti entidad a pormaten ti modulo
options wen amin a parametro para iti panagsagat
dumpWikidataEntity entidad nga agparang iti mabasa a porma, naserbi iti panagsimpa ken panangisayangkat kadagiti baro a langa a saan a maus-usar kadagiti plantilia wenno dagiti artikulo id saan panangilasin ti banag (ti letra "q" a sarunen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) tii Wikidata a pagalaan ti datos tapno mapormat (ti kasisigud ket ti banag a naisilpo iti panid)
getSitelink mangited iti reperensia iti artikulo iti proyekto sitio / umuna a saan ananaganna a parametro saan akronimo ti proyekto (kasisigud iti "ilowiki")
pattern saan plantilia para ti panagpormat iti reperensia, ti "$ 1" ket ti tiitulo ti nareperensiaan a panid (kasisigud iti "$ 1")
id saan panangilasin ti banag (ti letra "q" a sarunen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra "p" a sarunen dagiti bilang) iti Wikidata a pagalaan ti datos tapno mapormat (ti kasisigud ket ti banag a naisilpo iti panid)
of saan dagiti panangilasin ti tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunen dagiti bilang) a pagalaan ti entidad a pudno nga agus-usar iti modulo tapno maipakat ti umuna ken kasayaatan a pateg dagiti tagikua
addclass saan no maisaad iti "true", ti datos manipud iti repositorio ket maikkanto iti klase ti CSS
getLabel mangited iti etiketa ti banag iti pagsasao lang saan pangyababaan ti (kasisigud ti "ilo")
id saan panangilasin ti banag (ti letra "q" a sarunen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) ti Wikidata a pagalaan ti datos tapno mapormat (ti kasisigud ket ti banag a naisilpo iti panid)
of saan dagiti panangilasin a tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunen dagiti bilang) a pagalaan ti entidad a pudno nga agus-usar iti modulo tapno maipakat ti umuna ken kasayaatan a pateg dagiti tagikua
addclass saan no maisaad iti "true" , ti datos manipud iti repositorio ket maikkanto iti klase ti CSS
getDescription mangited iti etiketa ti banag iti pagsasao lang saan pangyababaan ti pagsasao (kasisigud iti "ilo")
id saan panangilasin ti banag (ti letra " q " a sarunuen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) iti Wikidata a pagalaan ti datos tapno mapormat (ti kasisigud ket ti banag a naisilpo iti panid)
of saan dagiti panangilasin a tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang a pagalaan ti entidad a pudno nga agus-usar iti modulo tapno maipakat ti umuna ken kasayaatan a pateg dagiti tagikua
addclass saan no maisaad iti "true" , ti datos manipud iti repositorio ket maikkanto iti klase ti CSS
getAliases mangisubli kadagiti naikabil a parboa nagan iti pagsasao lang saan pangyababaan ti pagsasao (kasisigud iti "ilo")
limit saan ti kaadu a bilang dagiti maiparangto a parbo a nagan
id saan pananginagan ti pateg (ti " q " a sarunen dagiti bilang) wenno tagikua (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) iti Wikidata a pagalaanto ti datos tapno mapormat (ti kasisigud ket ti banag a naisilpo iti panid)
of saan dagiti panangilasin a tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) a pagalaan ti entidad a pudno nga agus-usar iti modulo tapno maipakat ti umuna ken kasayaatan a pateg dagiti tagikua
separator saan dagiti nadumaduma a pateg para iti isu met laeng a tagikua, daytoy ket mausar a mangisina kadagiti pateg (kasisigud iti kaw-it)
conjunction saan dagiti karakter nga agparangto a maudi a panangisina (kasisigud iti "ken")
addclass saan no maisaad iti "true", ti datos manipud ti repositorio ket maikkanto iti klase ti CSS
getBadges mangisubli iti etiketa ti badge a para iti silpo iti artikulo site wen akronimo ti proyekto
id saan dagiti paanginagan ti banag (ti letra "q" a sarunuen dagiti bilang) wenno tagikua ( ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang ) ti Wkidata a pagalaan iti datos tapno mapormatda (ti kasisigud ket ti banag a nisilpo iti panid)
of saan dagiti pananginagan a tagikua iti Wikidata (ti letra "p" a sarunuen dagiti bilang) a pagalaan ti entidad a pudno nga agusar iti modulo tapno maipakat ti umuna ken kasayaatan a pateg dagiti tagikua
getCount mangited iti bilang dagiti tunton babaen ti kriteria amin a parametro para iti panagsagat
getCurrentId maited nga id ti banag a pakaisilpuanto
getRawValue kas iti " formatStatements " , mabalin a mabasa ti datos (saan a napormat) amin a parametro para iti panagsagat

return require('Modulo:Wikidata/b2')