Jump to content

Plantilia:Pp-bst/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy a palntiliaket inus-usar kadagiti artikulo a maipanggep kadagiti sibibiag a tattao nasalakniban-bassit wenno napno a nasalakniban, iti temporario wenno agnanayon, gapu kadagiti adu unay a panaglabsing iti annuroten dagiti biograpia ti sibibiag a tattao.

No mausar para iti nasalakniban-bassit daytoy a palntilia ket ikategoriana dagiti artikulo iti Kategoria:Dagiti agnanayon a nasalakniban-bassit a biograpia ti sibibiag a tattao ti Wikipedia wenno Kategoria:Dagiti temporario a nasalakniban-bassit a biograpia ti sibibiag a tattao ti Wikipedia no maisaad ti panagpaso ti petsa. No mausar iti napno a nasalakniban daytoy a palntilia ket ikategoriana dagiti artikulo iti Kategoria:Dagiti agnanayon a nasalakniban a biograpia ti sibibiag a tattao ti Wikipedia wenno Kategoria:Dagiti temporario a nasalakniban a biograpia ti sibibiag a tattao ti Wikipedia no maisaad ti panagpaso ti petsa. Para kadagiti tungtungan a panid a nasalakniban-bassit, usaren ti {{pp-bandalismo}}.

Daytoy a plantilai ket saanto a makita kadagiti panid a saan a nasalakniban. Ti pananginayon daytoy a plantilia iti artikulo ket saanna a salakniban. Ti salaknib ket mabalin laeng a maipakat babaen dagiti administrador, ken mabalin a maikiddaw idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid.

Kitaen pay

[urnosen ti taudan]
Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar