Wikipedia:Datos ti tao

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Dagiti apat:

Ti datos ti tao ket naipangruna nga agasmang ti metadata a mabalin ken nasken a mainayon kadagiti biograpiko nga artikulo laeng. Daytoy ket buklen ti naiyalagad a pagikabilan dagiti datos para kadagiti batayan a pakaammo ti tao (name, ababa a pangiladawan, dagiti petsa ti pannakaipasngay ken ipupusay, ken dagiti lugar ti nakaipasngayan ket pimmusayan), a saan a kas ti konbensional a linaon ti Wikipedia, daytoy ket mabalin a maiyaon ken maproseso babaen kadagiti panangikatologo a ramit ken mausarto kadagiti nadumaduma a panggep, kasla iti panangited nasayaat a kapabilidada ti panagbiruk, panagusig ti estadistika, automatiko a panangikategoria, ken dagiti listaan ti kasangay.

Ti pananginayon ti plantilia ti {{Datos ti tao}} iti biograpiko nga artikulo ket ssan a mangbaliw ti kasisigud a pannakaiparang, gaputa ti pakaammo ket saan a naipanngep a mabasa babaen ti tao ken agtagtaginayon a nailemmeng malaksid no baliwan dagiti agar-aramat dagiti personal nga estilo (CSS) tapno maiparang dagitoy.

Panggep[urnosen | urnosen ti taudan]

No awan ti agpapada a panagporma, a kas ti (naipasngay .... ipupusay ...) parentesis, daytoy ket narigat unay ti automatiko a panagiyaon ti naserbi a pakaammo manipud kadagiti biograpiko nga artikulo. Daytoy ket narigat pay ti automatiko a panangi-alpabetiko kadagiti biograpiko nga artikulo, gaputa dagiti titulo ket kadawyanda a mangrugi iti umuna a nagan ti tao (urayno maus-usaren ti DEFAULTSORT para iti dayta). Babaen ti pananginayon ti naiyalagad a metadata kadagiti kasta nga artikuloto, mabalin ti mangiyannong ti pannakapartuat kadagit ibaro a panangipakat para iti linaon ti Wikipedia, kasla dagiti CD-ROM ti Wikipedia , naisangayan a panangipakat ti panagbiruk, kdpy. Manamnama a daytoy ket isunto ti umuna nga addang para iti panagpasayaat ti semantiko a linaon ti Wikipedia.

Panagkita ti datos ti tao[urnosen | urnosen ti taudan]

Babaen ti kasisigud, ti datos ti tao ket saan a makita dagiti agar-aramat, tapno makita nasken nga aramiden dagiti sumaganad:

Tapno agnanayom amakita dagiti datos ti tao, nasken a nakastrekka. Kalpasanna urnosem (wenno agpartuat) iti panid ti Espesial:Mypage/skin.css ken inayon dagiti sumaganad a linia:

table.persondata {display:table !important;}

wenno, no agus-usarka ti Microsoft Internet Explorer 7 wenno nasapsapa:

table.persondata {display:block !important;}

Panag-usar ti plantilia[urnosen | urnosen ti taudan]

Puesto[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti panag-usar ti plantilia ti {{Datos ti tao}}, kopian ti wikitext dita baba ken ikabil iti gibus ti biograpiko nga artikulo ken manualmo nga ikabil dagiti parametro, wenno usaren ti AWB a mabalin nga aginayon ti plantilia ken semi-automatiko nga agikabil ti pakaaamo manipud kadagiti infobox. No manual nga agikabilka ti plantilia, ikabilmo sakbay ti dagiti kategoria. Ti {{DEFAULTSORT:Sort key}} ket saan nga agpayso a plantilia ngem dagus a paset ti panangikategoria, ken isu a nasken a maipuesto ti baetan ti datos ti tao ken dagiti kategoria.

{{Datos ti tao
| NAGAN           = 
| PAGPILIAN A NAGNAGAN   = 
| ABABA A PANGILADAWAN   = 
| PANNAKAIPASNGAY      = 
| NAKAIPASNGAYAN      =
| PIMMUSAY         =
| PIMMUSAYAN        =
}}

Ti sumaruno, ikkam amin dagiti pagikabilan ti datos. Siguraduem a ti nagan ket maikabil nga umuna ti apelyedo (kapada ti panangilista ti kategoria). Saan nga ikkaten dagiti awan linaonn a pagikabilan ti datos, kas pagarigan, no ti tao ket sibibiag pay, ibatim a blanko ti petsa ken lugar ti ipupusay. Dita babae ket ti kas pagarigan iti nasayaat a naaramid a plantilia:

{{Datos ti tao
| NAGAN           = Magellan, Ferdinand
| PAGPILIAN A NAGNAGAN   = Magalhães, Fernão de (Portuges); Magallanes, Fernando de (Espaniol)
| ABABA A PANGILADAWAN   = Eksplorador ti baybay
| PANNAKAIPASNGAY      = Primabera ti 1480
| NAKAIPASNGAYAN      = Sabrosa, Portugal
| PIMMUSAY         = Abril 27, 1521
| PIMMUSAYAN        = Isla ti Mactan Island, Cebu, Pilipinas
}}