Wikipedia:Annuroten ti panagsalaknib

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Balitok a kandado
Napno a nasalakniban

Pirak a kandado
Nasalakniban bassit

Asul a kandado
Nasalakniban ti panakapartuat

Berde a kandado
Nasalakniban ti panakaiyalis

Morado a kandado
Nasalakniban ti panagipan

Nalabbaga akandado
Agnanayon a nasalakniban

Nangisit a kandado
Nasalakniban babaen ti opisina

Ti Wikipedia ket naramid ti lawlaw ti pamunganayan a ti sinoman ket maka-urnos, ken isu a daytoy ket aggandat nga gatagikua kadgiti kaaduan a pampanid a nasken a nawaya par a itipanaka-urnos ti publiko, tapno ti sinoman ket makanayon kadagiti banag ken agsimpa kadagiti biddut. Nupay kasta adda dagiti naisangsangayan a pasamak, gapu ti naisangsangayan a naipatudonan a ti panakalukat ti panag-urnos ket pagbanagan ti panakadadael, adda dagiti sagmamaysa a panid a nasken a suheto dagiti panakaiparit (kadaywan a temporario laeng) no sino ti mabalin nga gabaliw kaniada. Ti panagikabail kadagitoy a panagiparit kadagiti panid ket makunkuna a panagsalaknib.

Ti panagsalaknib ket mabalin a maipakat kadagiti panid, wenno maikkat, babaen dagiti administrador ti Wikipedia, urayno ti sinoman nga agar-aramat ket mabalinna ti agkiddaw kadagitoy nga aramid. Ti panagsalaknib ket mabalin nga agnanayon, wenno agpaso iti naipatudo nga oras.

Ti kadaywan a masarsarungkaran a kitkita ti panagsalaknib ket dagiti napno a nasalakniban, a kayatna a saoen ket mabalin laeng a baliwan dagiti administrador, ken nasalakniban bassit, a kayatna a saoen ket mabalin a baliwan laeng babaen dagiti agar-aramat a nakastrek ken adda kadagiti pakabilangan a napasingkedan (a kadawyan nga automatiko a maaramid kalpasan ti uppat nga aldaw). Dagiti sabali pay a porma ti panagsalaknib ket naisalaysay dita baba. Dagiti nasalakniban a panid ket kadawyan a namarkaan ti simbolo ti bassit a kandado idiay suli ti kanawan a ngato; dagiti nadumaduma a maris ti kandado ket mangipakita kadagiti nadumaduma a kita ti panagsalaknib, a kasla ti naipakita idiay akin-kanawan a kahon.

Daytoy nga annuroten ket isalaysayna nga ipalawag dagiti kita ti panagsalaknib ken dagiti pamay-an para iti panagsalaknib ti panid ket panakikkat ti salaknib, ken dagiti rason para iti nasken saan a nasken a pannakaipakat.

Dagiti kita ti panagsalaknib[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a teknikal a pagpilian ket magun-od dagiti administrador para iti panagsalaknib ti panid:

 • Napno a nasalakniban pawilanna ti panag-urnos babaen ti sinoman malaksid dagiti administrador. Dagiti napno a nasalakniban a papeles ti midia ken saan a mabalin a suratan manen babaen ti baro a panagipan.
 • Nasalakniban bassit pawilanna ti panag-urnos babaen dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat nga adda dagiti pakabilanganda a saan a napasingkedan.
 • Nasalakniban ti pannakapartuat pawilanna ti maysa a panid (kadawyan a dagiti dati a naikkat) manipud ti panakapartuat manen (makunkuna pay a "naasinan").
 • Nasalakniban ti pannakaiyalis salaknibanna ti laeng panid manipud kadagiti panagiyalis.
 • Nasalakniban ti panagipan salaknibanna ti papeles manipud ti panagipan manen ngen saanna a salakniban ti panid ti papeles manipud ti panag-urnos.

Ti aniaman a kita ti panagsalaknib wenno panagikkat ti salaknib ket mabalin a kiddawen idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid. Dagiti panagbalbaliw ti napno a nasalakniban a panid ket nasken a maidiaya kadagiti maitutop a tungtungan a panid, ken aramid no saan a kontrobersial wenno adda konsenso para iti kaniada.

Malaksid ti kaso dagiti aramid ti opisina (kitaen dita baba) wenno dagiti panid idiay MediaWiki a nagan ti lugar (kitaen dita baba), dagiti administrador ket mabalinda nga ikkaten ti salaknib ti maysa a panid no ti rason ti pannaksalaknibda ket saanen a maipakat, no nalpasen ti narasonan a paset ti panawen, ken no awanen ti nasken konsenso ti agtultuloy a pannakasalaknib ti panid. Ti panagdamag ti administrador a sigud a nagsalaknib ti panid ket maibalakad kadagiti saan a nalawag a pasamak. Ti listaan dagiti panagsalaknib ken panagikkat ti salaknib ket magun-od idiay Espesial:Listaan/salaknib.

Napno a nasalakniban[urnosen | urnosen ti taudan]


Balitok a kandado
Apat:

Ti napno a nasalakniban a panid ket mabalin laeng nga urnosen babaen dagiti administrador. Ti pannakasalakinb ket mabalin a para iti naisangsangayan nga oras wenno mabalin nga ingganat inggana.

Ti panagibalbaliw ti napno a nasalakniban a panid ket maisingasing iti bukodna a tungtungan a panid, wenno ti sabali a lugar para iti pagtungtungan. Dagiti administrador ket mabalinda ti mangsukat ti nasalakniban nga artikulo a mangballatek ti konsenso. Ti panagikabil ti plantilia ti {{nasalakniban ti panag-urnos}} idiay tungtungan a panid tapno makaala ti pannakapansin kadagiti administrador para iti panagigargaret ti saan a kontrobersial a panagibalbaliw.

Dagiti panagsupiat ti linaon[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti panid a makasansanay kadagiti agsinnungat a panag-urnos, ti temporario a napno a panagsalaknib ket makapilit kadagiti partido a makitungtutung dagiti panag-urnosda idiay tungtungan a panid, a ditoy ket makaabotda ti konsenso. Dagiti naisalsalumina a pasamak iti panagsuppiat ti panag-urnos, ken ti agnanayon a panagsuppiat ti panag-urnos babaen dagiti naisangsangayan nga agar-aramat, ket mabalin a nasaysayaat a maaramid babaen ti pannakaserra, tapno saan a mapawilan ti kadawyan a panag-urnos babaen dagiti dadduma nga agr-aramat.

No agsalaknib ti maysa a panid gapu ti panagsuppiat ti linaon, dagiti administrador ket kadawyanda a salakniban ti agdama a bersion, malaksid no ti agdama a bersion ket aglaon kadagiti linaon a nalawag nga aglablabsing kadagiti annuroten ti linaon, a kas ti bandalismo, panaglabsing ti karbengan ti kopia, wenno panaglabsing ti dayaw dagiti sibibiag a tao. Gaputa ti panagsalaknib ti agdama a bersion ket sagpaminsan a magunggunaan ti panagsinnungat a panag-urnos babaen ti panangipatakder ti maysa a naisuppiatan a panagbalbaliw, dagiti administrador ket mabalinda nga isubli ti daan a bersion ti panid sakbay a nangrugi ti panagsuppiat ti panag-urnos no adda ti nalawag a puntos daytoy. Dagiti panid a nasalakniban babaen ti panagsinnungat a panag-urnos ket nasken a saan a maurnos malaksid kadagiti panagbalbaliw a saan a kontrobersial wenno para kadagiti adda ti nalawag a konsenso (kitaen dita ngato).

Dagiti administrador ket nasken a saanda a salakniban wenno ikkaten dagiti salaknib tapno mapaimbag ti bukoddda a puesto kadagiti nasuppiatan a linaon.

Bandalismo[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti panagisagana a panagsalaknib kadagiti artikulo ket saan a maitutop ti nawaya a katutubo ti Wikipedia. Dagiti nabiit a paset ti panawen ti napno a panagsalaknib ket maususar kadagiti manmano a kaso no adu dagiti bilang ti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket maus-usarda ti agtaltalianed a panagraut ti bandalismo iti maysa nga artikulo. Ti agtagtaginayon a panagbandalismo, wenno mabalin a masakbayan a panagbandalismo para kadagiti adu ti trapikona nga artklulo, ket manmano nga agited ti batayan para iti napno a panagsalaknib. Ti bassit a panagsalaknib ket maususar para kadagiti artikulo.

Nasalakniban bassit[urnosen | urnosen ti taudan]


Pirak a kandado
Apat:

Ti bassit a panagsalaknib ket pawilanna dagiti panag-urnos babaen dagiti saan a nakarehistro (IP a pagtaengan), ken dagiti pay panag-urnos manipud kadagiti aniaman a pakabilangan a saan nga automatiko a napsingkedan (nasken nga uppat nga aldaw ti kadaanan ti pakabilangan) wenno napasingkedan.

Dagiti kastoy nga agar-aramat ket mabalinda ti agkiddaw ti panag-urnos iti maysa a nasalakniban bassit a panid babaen ti panagkiddaw kadagitoy idiay tungtungan a panid, nga ususaren ti {{Nasalakniban bassit ti panag-urnos}} a plantilia no nasken ti makaala ti pannakaimatangan. No ti panid a masalsaludsod ken ti bukodna a tungtungan a panid ket nasalaknibanda pangngaasi nga aramiden ti panagkiddaw idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panag-urnos.

Pagsurotan para kadagiti administrador[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti admistrador ket mabalinda nga ipakat ti ingganat inggana a panagsalaknib bassit ti panid a suheto ti adu ken agtagtaginayon a bandalismo wenno panaglabsing iti annuroten ti linaon (a kas dagiti biograpia ti sibibiag a tattao, agmangngamangnga a puntos ti panirigan). Ti panagsalaknib bassit ket nasken a saan nga usaren ti panagsakbay a pamay-an ti panagsuppiat ti bandalismo a saan pay a rimsua, wenno usaren a kas maysa a pibilihio dagiti nakarehistro nga agar-aramat kadagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat kadagiti (agpayso) panagsuppiat ti linaon.

Iti panagtaginayon, dagiti administrador ket mabalinda ti agipakat ti temporarioo a panagsalaknib bassit kadagiti panid a:

 • Suheto ti adu ngem temporario a bandalismo wenno panagriri (kas pagaruigan, gapu ti panangimatangan ti midia) a ti panagserra ti agmaymaysa nga agar-aramat ket saan a mabalin a mapili.
 • Suheto ti panagsuppiat ti panag-urnos nga amin dagiti nairaman a partido ket saan a nakarehistro wenno baro nga agururnos (a kas ti, kadagiti kaso a ti napno a pangsalaknib ket isu ti maipakat). Daytoy ket saan amaipakat no mairaman dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat.
 • Suheto ti bandalismo wenno agsinnungat a panag-urnos a dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat ket agar-aramidda ti IP a panaglagto babaen ti panag-usar ti nadumaduma a kompiuter, nga agal-ala kadagiti baro a pagtaengan babaen ti panag-uar ti dinamiko nga IP panaggun-od, wenno dagiti pay sabsabali a panagala ti kastoy a pagtaengan a kas ti IP a pagtaengan a panagsipsiput.
 • Dagiti tungtungan a panid ti artikulo, no dagitoy ket suheto ti agtgtaginayon a pangriribok. Ti kastoy a panagsalaknib ket nasken a manmano laeng nga usaren gaput a pawilanna dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat ken baro a nakarehistro nga agar-aramat manipud ti panakibinglay kadagiti tungtungan. Ti panid ken ti tungtunganna a panid ket nasken a saan a masalakniban ti agpada nga oras. No ti panid ken ti tungtungann a panid ket agpadada a nasalakniban ket kayatmo ti agkiddaw iti panag-urnos, pangngaasi nga agkiddawka ti panag-urnos idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panag-urnos.
 • Dagiti tungtungan a panid dagiti naserraan nga IP a pagtaengan nga inus-usar ti agnanayon a saan nga umno a panag-urnos, a mairaman ti agnanayon a panag-abuso itii {{ikkaten ti serra}} a plantilia, wenno ti agtultuloy a saan a sibil wenno dakes a panagisasao. Ti panagsalaknib ket nasken maitutop ti paset ti panawen tapno saan a masurokan ti kaatiddog ti pannakaserra. Dagiti administrador ket mabalinda a pilien ti panagsukat ti pannakaikabil ti serra ti agar-aramat tapno imbes a maserraan ti agar-aramat ti panag-urnosda ti tungtunganda a panid, gaputa saan a nasken ti panagipada ti pannakaserra a paset ti panawen ti panagsalaknib ti panid a paset ti panawen iti daytoy a pamay-an.

Nasalakniban ti pannakapartuat[urnosen | urnosen ti taudan]


Asul a kandado
Apat:

Dagiti administrador ket mabalinda a pawilan ti pannakapartuat ti panid babaen ti panagsalaknib ti interface. Daytoy nasayaat para kadagiti artikulo a naikkaten ngen agtultuloy a maparpatuat manen. Daytoy a panagsalaknib ket sensetibo ti kadakkel ti letra. Ti listaan dagiti nasalakniban a titulo ket mabirukan idiay nasalakniban a titulo ken Wikipedia:Nospam.

Dagiti panagisakbay a panagiparit kadagiti baro a titulo ti artikulo ket naaramid babaen ti sistema ti mensahe ti panagiparit ti titulo, ken mangpakabael ti nasaysayaat a panagsalaknib nga adda suporta para kadagiti subkuerdas ken dagiti kadawyan a panangiyebkas.

Dagiti panid a nasalakniban ti pannakapartuat ket sagpaminsan a makunkuna a kas dagiti "naasinan". Dagiti agkontribusion nga agayat ti pannakapartuat kadagiti naasinan a titulo nga adda dagiti nasaysayaat a linaon ket mabalinda ti agdamag kadagiti administrador wenno usaren ti pamay-an ti panagrepaso ti panagikkat.

Nasalakniban ti pannakaiyalis[urnosen | urnosen ti taudan]


Berde a kandado
Apat:

Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a panid ket saan a mabalin a maiyalis kadagiti baro a titulo malaksid a babaen dagiti administrador. Dagiti panagsalaknib ti pannakaiyalis ket kadawyan a naipakat kadagiti:

 • Dagiti panid a suheto ti agnanayon a panagiyalis dagiti panid a bandalismo.
 • Dagiti panid a suheto a panaginagan ti panid a suppiatan.
 • Dagiti adu unay a napanirigan a panid nga awan dagiti rasonna a maiyalis, a kas ti Pagmadlawan dagiti administrador.

Dagiti napno a nasalkniban a panid ket nasalknibanda pay ti panakaiyalis.

A kas ti napno a panagsalaknib, ti panagsalaknib gapu ti panagsuppiat ti panag-urnos ket nasken a saan a gapuanan ti panagusig a lagdaan iti agdama a nagan. No ti panagsalaknib ti panagiyalis ket maipakat kalpasan ti panagkiddaw ti pannakaiyalis a tungtungan ti panid ket nasken a masalakniban iti likasionna sakbay a nairugi ti panagkiddaw a pannakanaiyalis.

Nasalakniban ti pannakaipan[urnosen | urnosen ti taudan]


Morado a kandado
Apat:

Dagiti nasalkniban ti pannakaipan a papeles ket saan a mabalin a masukatan kadagiti baro a bersion malaksid a babaen dagiti administrador. Ti panagsalaknib ti panagipan ket saanna a salakniban ti panid dagiti papeles manipud ti panag-urnos. Ti panagsalaknib ti panagipan ketmabalin a maipakat babaen ti administrador;

 • Kadagiti papeles a suheto ti agnanayon a panagipan a bandalismo.
 • Kadagiti papeles a suheto ti nagsuppiatan a nagbaetan dagiti agururnos.
 • Kadagiti papeles a nasken a saan a masukatan, a aks dagiti ladawan a maususar kadagiti interface wenno nairaman iti Umuna a Panid.

A kas ti napno a panagsalaknib, dagiti administrador ket nasken a saanda nga agparabor ti maysa a bersion kadagiti sabali, ken ti panagsalaknib ket nasken a saan a panagusig a lagdaan ti agdama a bersion ti imahen. Malaksid kadagiti papeles a nasalakniban gapu ti panagipan a bandalismo.

Agnanayon a nasalakniban[urnosen | urnosen ti taudan]


Nalabbaga a kandado
Apat:

Adda met dagiti luglugar ti Wikipedia ket agnanayon a nasalakniban babaen ti sopwer ti MediaWiki. Ti nagan ti espasio ti MediaWiki, a magilawlawag dagiti paset ti interface ti pagsaadan, ket napno a nasalakniban; saan a mabalin nga ikkaten dagiti administrdor ti pannakasalaknib dagitoy. Iti maipatinayon, ti CSS ti agar-aramat ken dagiti JavaScript a panid, a kas ti Agar-aramat:Kaspagarigan/monobook.css ken Agar-aramat:Kaspagarigan/cologneblue.js, ket automatiko a napno a nasalakniban. Dagiti laeng pakabilangan a mairaman kadagitoy a panid wenno dagiti administrdor ti mabalin a mangurnos kadagitoy. Daytoy a panagsalaknib ket maipakat ti aniaman nga subpanid nga adda ti ".css" wenno ".js" a pagpaatiddog, no adda kapadpadana a MediaWiki a kudil wenno awan. Dagiti administrador ket mabalinda a baliwan dagitoy a panid, kas pagarigan, ti panagikkat kadagiti eskritu ti agar-aramat a di umno nga inus-usar.

Iti maipatinayon kadagiti dagus a naikodigo a panagsalaknib, dagiti sumaganad ket kadawyanda nga agnanayon a nasalakniban:

 • Dagiti panid a napanirigan unay, a kas ti Umuna a Panid wenno Papeles:Wiki.png.
 • Dagiti panid a nasken a saan a mabalbaliwan gapu ti karbengan ti kopia wenno legado a rason, a kas ti sapasap a renunsia.
 • Dagiti panid a kanayon unay a nailak-am, a kas ti {{tl}} wenno {{ambox}}, tapno mapawilan ti bandalismo. Daytoy ket mairaman kadagiti ladawan wenno plantilia a naususar kadagiti napanirigan unay wenno kanayon unay a mairamraman a panid.
 • Dagiti papeles ket agnanayonda a nasalakniban ti pannakaiyalis, ngem dagiti administrador ket mabalinda nga iyalis.

Dagiti aramid ti opisina[urnosen | urnosen ti taudan]


Nangisit a kandado
Apat:

A kas naitabas kadagiti aramid ti opisina , ti papmpanid ket mabalin a salakniban babaen dagiti opisial ti Pundasion ti Wikimedia a panagsungbat kadagiti pilaw a kas ti karbengan ti kopia wenno dagiti pammadakes a naisasao. Dagitoy ngaaramid ket patuonenna ti konsenso ti komunidad. Dagiti administrador ken nasken a saan nga agurnos wenno ikkaten ti salaknib dagiti kastoy a panid nga awan ti pammalubos manipud kadagiti opisial ti Pundasion ti Wikimedia.

Sariap a panagsalaknib[urnosen | urnosen ti taudan]


Apat:

Ti sariap a panagsalaknib ket napno a salaknibanna ti panid, ken automatikona nga igay-at ti napno a panagsalaknib ti aniaman a nailak-am. Daytoy ket mairaman kadagiti plantilia ken modulo, dagiti ladawan ken dagiti dadduma pay a midia a naibalay iti Ilokano Wikipedia. Dagiti papeles a naipenpen idiay Commons ket saan a masalakniban babaen ti sariap a panagsalaknib, ken nasken a temporario a maipan iti Ilokano Wikipedia wenno masalakniban idiay Commons. Ti sariap a panagsalaknib:

 • Ket nasken laeng a mausar tapno mapawilan ti bandalismo no maikabil ti mapanirigan unay a panid a kas ti Umuna a Panid.
 • Ken magun-od laeng para kadagiti napno a nasalakniban a panid; daytoy ket nabaldado para kadagiti nasalakniban bassit a panid gapu ta adda mairepersentana a biddut ti sekuridad. Kitaen ti Bugzilla:8796 para iti adu pay a pakaammo.
 • Daytoy ket saan a dagus; daytoy mabalin ti mano nga oras sakbay a mabanagan. Kitaen ti Bugzilla:18483 para iti adu pay a pakaammo.
 • Sapasap daytoy a dagus a saan a maipakat kadagiti plantilia, gapu ta daytoy ket saan nga agsalaknib kadagiti pannakairaman ti uneg dagiti <includeonly> nga etiketa wenno panakairaman nga agdepende kadagiti parametro ti plantilia, ngem daytoy ket salaknibanna ti subpanid ti dokumentasion ti plantilia.

Dagiti magun-od a plantilia[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a plantilia ket mabalin nga ikabil dita ngato dagiti panid a mangipakita a dagitoy ket nasalakniban:

{{pp-meta}} Napno Medio Iyalis
Suppiatan: {{pp-suppiat}} N/A {{pp-iyalis-suppiat}}
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}}
Dagiti adu a pannakakita a plantilia ken ladawan: {{pp-plantilia}} N/A
Tungtungan ti agar-ramat a naserraan: {{pp-tungtungan ti agar-aramat}} {{pp-medio-tungtungan ti agar-aramat}} N/A
Sockpuppetry: N/A {{pp-semi-sock}} N/A
WP:BST: N/A {{pp-semi-bst}} N/A
Agnanayon a termino: N/A {{pp-medio-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}}
Sapasap (dadduma pay a panagsalaknib): {{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}}
Immatangan ti Opisina : {{pp-opisina}} {{pp-isubli}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{agnanayon a nasalakniban}} {{temporario a nasalakniban}} N/A
Salaknib ti panagpartuat: {{pp-partuaten}} N/A