Jump to content

Tulong:Dagiti linaon

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Tulong:Dagiti Linaon)
Dagiti linaonPanagbasaPanagurnosNalaing a panagurnosKakaykayatanAnnurotenDadduma pay a tulongDap-ayanSalsalusod


Para kadagiti dadduma pay a tulong, kitaen ti Tulong:Dagiti linaon/Agbasabasa


Kayatko ti pakaammo a maipangngep ti panagbasa wenno panagbiruk

Ti damo a danon ken ti "maipanggep" a panid ket kaaduan nga aglaon kadagiti sapasap a pakaammo a maipanggep ti Ilokano Wikipedia.

Iti tunggal maysa a panid iti kannawan a suli iti ngato, mabirukan idiay ti balikas a "Biruken". Imakiniliam laeng ti birbirukem ken kalpasanna pindutem ti ↵ Enter. Kitaen ti Tulong:Panagbiruk para iti adu pay a pakaammo.

Kayatko ti agurnos iti Wikipedia

Nalaka ti agparawad ditoy: kitaen ti kasano ti agurnos ti panid. Ti panagurnos ket mangipalagip kaniam ti batayan a panagsurat iti wiki. Mabalinmo ti agipadas nga agurnos idiay pagipadasan.

No agbirbirukka para kadagiti lugar a mabalin a tumulongan, mapanka idiay portal ti komunidad .

Kayatko ti agireporta ti problema iti maysa nga artikulo

No makakitaka ti problema kadagiti artikulo, mabalinmo ti dagus a mangsimpa, babaen ti panagpindut ti silpo ti "Urnosen" iti ngato ti panid. Kitaen ti "Kayatko ti agurnos iti Wikipedia" a paset ti daytoy a panid para iti adu pay a pakaammo.

No mariknam a a saanka pay a sisasagana wenno kualipikado nga agsimpa ti artikulo, pangngaasi nga agipablaakka idiay tungtungan a panid ti artikulo tapno maasikaso daytoy dagiti dadduma nga agob-obra iti dayta nga artikulo. Adda met dagiti silpo ti "Pagtungtungan" iti ngato ti tunggal maysa nga artikulo

Kayatko ti agpartuat ti baro nga artikulo wenno agikarga ti baro a midia

Kiatem ti kasano ti mangirugi iti baro a panid tapno makitam dagiti pakaamo a maipanngep iti daytoy.

Para iti panangiparawad kadagiti ladawan, audio, wenno video, kitaen ti pangyuna ti panagikarga kadagiti ladawan tapno masurotam ti proseso ti panangikarga kadagiti ladawan wenno sabali pay a midia.

Adda kayatko a salusoden

No ti panagbiruk iti Wikipedia ket saan pay a nakasungbat kadagiti saludsodmo padasem ti agsaludsod kadagiti aktibo nga agar-aramat, agdamagka idiay tungtunganda a panid.

Napukawak metten

Adda met dagiti saludsod a mabalin a nasungbatanen, kitaem dagiti masansan a salsaludsod no adda dagiti nasungbatan a saludsod a makatulong kaniam.

Wenno ikabilmo ti {{Tulongandak}} (iraman dagiti pangrikep) "kalpasanna ket ikabilmo ti saludsodmo" idiay tungtungam a panid, tapno dagiti agbulboluntario ditoy ket bisitaendaka idiay!

Agbirbirukak kadagiti naisangsangayan a tulong

  • Usaren ti kahon ti Agbiruk ti tulong dita kannawan a ngato ti daytoy a panid.
  • Agpili kadagiti etiketa a paset ti tulong iti ngato daytoy a panid.
  • Para kadagiti dadduma pay a tulong, mangrugika kadagiti pagpilian iti Tulong:Dagiti linaon/Agbasabasa.