Umuna a Panid

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Napili nga artikulo

Ti Karayan Ganges

Ti Ganges wenno Ganga ket maysa nga adu ti pagbeddenganna a karayan ti India ken Banglades. Ti 2,525 km (1,569 mi) ti kaatiddogna a karayan ket agtaud idiay Himalaya idiay estado ti Uttarakhand ti India , ken agayus nga agpaamianan ken daya iti uneg ti Tanap Ganges ti Amianan nga India, agayus a mapan idiay Banglades, ken manipud idiay daytoy ket agpatingga nga agayus idiay Luek ti Bengal. Daytoy ti kaatiddogan a karayan idiay India ken ti maikadua a kalatakan a karayan iti lubong babaen ti panagayus ti danum. Ti labneng ti Ganges ket isu ti kaaduan ti populasionna a labneng ti karayan iti lubong, ken addaan daytoy kadagiti sumurok a 400 a riwriw a tattao ken ti densidad ti populasion ti agarup a 1,000 nga umili kada kuadrado milia (390 /km2).

Ti Ganges ket isu ti kasagraduan a karayan kadagiti Hindu ken isu pay ti pagbiagan dagiti riniwriw nga Indiano nga agtataeng kadagiti igid ti pagayusanna ken agkamkammatalekda iti daytoy kadagiti inaldaw a kammasapulanda. Daytoy ket rinaraeman a kas ti Ganga a diosen iti Hinduismo. Daytoy ket naipakasaritaan pay a nangruna ken adu kadagiti dati a kapitolio ti probinsia ken imperio ket mabirukan kadagiti igidna.

Ammom kadi...

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Kuton

Napili a ladawan

Anse Takamaka-Mahé-Seychelles.jpg
Anse Takamaka, Mahé idiay Seychelles.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Kakabsat a proyekto

Ibalbalayan ti Pundasion ti Wikimedia ti Wikipedia, ti maysa a di aggangganansia a gunglo a mangibalbalay pay kadagiti nadumaduma a proyekto:

Dadduma a pagsasao ti Wikipedia

Naisurat daytoy a Wikipedia iti Ilokano, ken napartuat idi Oktubre 7, 2005. Adu pay dagiti sabali a magun-od a Wikipedia, makita dita baba dagiti Wikipedia ti Filipinas ken dagiti sumagmamano a kadakkelan.