Umuna a Panid

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Napili nga artikulo

Bantay Everest

Ti Bantay Everest ket isu ti kangatuan a bantay iti Daga. Daytoy ket addaan ti pantok iti 8,848 metro (29,029 kadapan) iti ngato ti pantar ti baybay. Daytoy ket mabirukan idiay Mahalangura a parte ti Himalaya. Ti internasional a pagbeddengan a nagbaetan ti Tsina ken Nepal ket gumay-at ti pudno a puntos ti pantok. Ti bukodna a massif ket mangiraman kadagiti kaarrubana a pantok ti Lhotse, 8,516 metro (27,940 kadapan); Nuptse, 7,855 mwtro (25,771 kadapan); ken Changtse, 7,580 metro (24,870 kadapan).

Idi 1856, ti Nalatak a Trigonometriko a Panagsukimat ti Britaniko nga India ket nangibangon ti immuna a naipablaak a kangato ti Everest, ken ammo dayto idi a kas ti Pantok XV, iti 29,002 kadapan (8,840 metro). Idi 1865, ti Bantay Everest ket naikkan ti opisial a nagan babaen ti Naarian a Kagimongan ti Heograpiko kalpasan ti panangisingasing babaen ni Andrew Waugh, ti Britaniko a Heneral nga agsuksukikamat ti India. Ni Waugh ket ninagananna ti bantay manipud ti sinarunona a puesto, ni Apo George Everest. Urayno dagiti Tibetano ket tinawtawaganda idin ti Everest a kas ti "Chomolungma" kadagiti napalabasen a sigsiglo, ni Waugh ket saanna idi nga ammo daytoy gapu ta ti Nepal ken Tibet ket narikpan idi manipud kadagiti ganganaet a tattao.

Ammom kadi...

Manipud kadagiti artikulo ditoy Ilokano Wikipedia:

Ladawan ni Miguel de Cervantes

Napili a ladawan

Naajaat panorama 2007-08-09 2 cropped USM downsampled edit.jpg
Idiay Naajaat, kabassitan a lugar nga adaan ti nagtaeng a 54 a tattao idiay ili ti Qaasuitsup nga amianan a laud iti Greenland.
(Dagitoy a napili a ladawan ket makita babaen ti suheto wenno babaen ti pagilian idiay Wikimedia Commons.)

Kakabsat a proyekto

Ibalbalayan ti Pundasion ti Wikimedia ti Wikipedia, ti maysa a di aggangganansia a gunglo a mangibalbalay pay kadagiti nadumaduma a proyekto:

Dadduma a pagsasao ti Wikipedia