Wikipedia:Ammom kadi

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti ammom kadi ket paset ti Ilokano Wikipedia a maipakpakita iti Umuna a Panid manipud kadagiti makaay-ayo ken kinapudno a paset dagiti artikulo, a kas pammadayaw kadagiti mannurat a timmulong a nagpartuat wenno nagurnos kadagitoy nga artikulo para iti panagpasayaat wenno panagparang-ay kadagitoy nga artikulo ken daytoy nga ensiklopedia. No adda maisingasing wenno kayat ti tumulong nga agpabaro wenno agpartuat kadagiti baro nga ammom kadi pangngaasi nga usaren ti tungtungan a panid.

Agdama nga Ammom kadi

Ti Bantay Himalaya

  • ... a ti Himalaya (nailadawan) ket nainaganan manipud ti Sanskrito a balikas ti hima (niebe) ken ālaya (pagtaengan), a literal a maipatarus a kas ti "pagtaengan ti niebe"?
  • ... a ti Sahara ket isu ti kadakkelan a napudot a desierto ngem maikatlo laeng a kadakkelan a desierto iti lubong, kalpasan ti Antartika ken ti Artiko?
  • ... a ni Papa Bonifacio IX a nagturay manipud idi 2 Nobiembre 1389 aginggana idi pimmusay ket isu ti naudi a Papa a nagnagan ti Bonifacio?
  • ... a ti Andes iti agarup a 7,000 km (4,300 mi) a kaatiddog ket isu ti kaatiddogan a kontinental a kabambantayan iti lubong?
  • ... a ni Alexander Pushkin ket nakilablaban idi kadagiti duapulo ket siam a duelo?
Dadduma pay nga ammom kadi...

No awan ti naipablaak nga ammom kadi iti pormat ti Plantilia:Ammom kadi/Disiembre 7, 2023, ti Plantilia:Ammom kadi/Disiembre 7 dita baba ti maipakita iti Umuna a Panid.

Enero[urnosen ti taudan]

Pebrero[urnosen ti taudan]

Marso[urnosen ti taudan]

Abril[urnosen ti taudan]

Mayo[urnosen ti taudan]

Hunio[urnosen ti taudan]

Hulio[urnosen ti taudan]

Agosto[urnosen ti taudan]

Septiembre[urnosen ti taudan]

Oktubre[urnosen ti taudan]

Nobiembre[urnosen ti taudan]

Disiembre[urnosen ti taudan]