Louis Armstrong

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Louis Armstrong
Ti retrato ni Louis Armstrong.
Ti entablado a personalidad ni Louis Armstrong ket maipada ti nadaeg a panagay-ayamna ti korneta ken tompeta. Ni Armstrong ket naamammoan pay ti narasras a timek a panagkankantana.
Salaysay
Naipasngay Agostot 4, 1901
New Orleans, Louisiana, E.U.
Pimmusay Hulio 6, 1971(1971-07-06) (edad 69)
Corona, Queens, Siudad ti New York, E.U.
Kita Dixieland, dias, swing, tawidan a pop
Trabaho Musikero
Tawen a nasiglat c. 1914–71
Mainaig nga aramid Joe "King" Oliver, Ella Fitzgerald, Kid Ory, Bobby Hackett

Ni Louis Armstrong[1] (Agosto 4, 1901 – Hulio 6, 1971),[2] a nabirngasan ti Satchmo[3] wenno Pops, ket maysa idi nga Amerikano trompetero ken kumakanta ti dias manipud idiay New Orleans, Louisiana.

Isu ket nagbalin a prominente kadagiti tawtawen ti 1920 a kas maysa a "managparnuay" nga agay-ayam ti koroneta ken trompeta,ni Armstrong ket naikabatayan ti impluensia iti dias, a nangibalbaliw ti pakatengngaan ti isip ti musika manipud ti naumnong nga improbisasion iti agmaymaysa a panagpabpabuya. Nga adda ti nalaka a malasin a nauneg ken naisangsangayan a kasla graba a boses, ni Armstrong ket maysa pay idi a manakaimpluensia a kumakanta, a nagipakpakita ti kalaing ng agparparang-ay, a mangkilkillo kadagiti liriko ti kanta para iti kapanggepan a panagiyebkas.

Paammo[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Kinaynayatanna a maibalikas ti naganna iti Louie. "Kasla iti Louis Armstrong—a inpaletrana ti naganna ti Louis, ngem kinaykayatna amaibaga ti Louie," a linaglagip ni Louie Bellson [1]. Ni Armstrong ket nairehistro idi a kas ni "Lewie" para iti 1920 a Senso ti E.U.. Dagiti nadumaduma a madama a rekord isu ket tinawtawagna ti "Louie" iti entablada, a kas ti 1952 nga "Adda Kadi ti Makaipalawag?" manipud ti madama nga album Idiay Eskandinabia tom.1. Daytoy ket nasken a malaglagip a ti "Lewie" ket isu ti Pranses a pannakabalikas ti "Louis" ken sapasap nga inus-usar idiay Louisiana. Nupay kasta, no isu ket tumawtawag ti bagina iti "Hello Dolly!," binalbalikasna ti naganna a kas ti "Lewis" ("Kumusta, Dolly. Daytoy ket ni Lewis, Dolly"), a binalbalikasna ti 's'.
  2. ^ Ni Armstrong ket inbagbagana idi a saan segurado ti pannakaipasngayna, ngem nagramrambak ti kasangayna iti Hulio 4. Isu ket kaykanayon a naguted ti tawen iti 1900 no agbitbitl aiti publiko (urayno isu ket nagusar ti 1901 iti bukodna a Social Seguridad ken dagiti daaduma pay a pappapel iti gobierno). A nagus-usar kadagiti dokumento ti Romano Katoliko a Simbaan idi inpabunyag ti apongna a baket, ti agsuksukimat ti musika ti New Orleans a ni Tad Jones ket nangikeddeng ti pudno a panakayanak ni Armstrong a kas idi Agosto4, 1901. Nga adda dagiti nadumaduma a ebidensia a makapasingked, daytoy a petsa maawawaten babaen dagiti eskolar para kenni Armstrong. Kitaen pay ti panagparbo ti edad Ni Armstrong ket awan ti tengnga a naganna, ngem ti 1949 a Time a bariweswes ti magasina ket nangited kaniana ti tengnga a nagan iti Daniel. Dagiti rehistro ti senso ken panagbuniag ket nagpasingked nga isu ket awan ti tengnga a nagan.
  3. ^ Para iti "kartera a ngiwat."

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti silpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig ti Louis Armstrong idiay Wikimedia Commons
Dagiti sasao a mainaig ti Louis Armstrong idiay Wikiquote