Wikipedia:Dagiti alagaden ti tungtungan a panid

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Ti panggep ti tungtungan a panid ti Wikipedia (a maserrekan babaen ti tungtungan wenno pagtungtungan nga etiketa) tapno makaited ti lugar para kadagiti agur-urnos tapno matungtunganda dagiti panagsuksukat kadagiti mainaig nga artikulo wenno gandat a panid. Dagiti tungtungan apanid i artikulo ket nasken a saan nga ausaren dagiti agururnos a kas entablado para kadagiti kinabukukodan a pakaimatangan itimaysa a suheto.

No dagiti pampanid ti sabsabali a nagan ti lugar ket mausar para iti nagbaetan a panakitungtung ken panakisinnarita dagiti agar-aramat, maipakat met laeng dagiti isu met laeng a banag ti panag-usar.

No agsursurat kadagiti tungtungan a panid, adda dagiti naisangsangay nga arngian a saan aproduktibo, bayat a dagiti dadduma ket mangikeddeng kadagiti nasayaat a panag-urnos. Dagiti kangrunaan apateg ti tungtungan apanid ket dagiti panakisinnarita, panagraem ken panangimutektek. Dagiti sumaganad a listaan ket naidaremdem tapno makatulong kadagiti ti nasayaat a panagusar dagiti Wikipediano kadagiti tungtungan a panid.

Amin nga alagaden ditoy ket maipakat pay kadagiti tungtungan a panid ti Wikipedia.