10000000

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Ti 10000000 (10,000,000), sangapulo a milion wenno sangapulo a riwriw ket ti natural a numero kalpasan ti 9999999 ken sakbay ti 10000001.

Iti sientifico a notasion, maisurat kas 107.