Jump to content

Agkurang iti datos

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti agkurang iti datos (DD) a sebbangan ket ti maysa a naikategorian babaen ti Sangalubongan a Kappon para iti Konserbasion ti Katutubo (IUCN) kas mangidaton iti saan a makaanay a pakaammo tapno maaramid iti maitutop a panangipateg iti kasasaad ti panagay-aywan. Daytoy ket saan a nasken a mangibaga a ti sebbangan ket saan nga ekstensibo a naadal; ngem mangibaga a bassit wenno awan ti pakaammo a magun-od iti kaadu ken pannakaiwarwaras dagiti sebbangan.

Isingasing ti IUCN a nasken nga agaluad tapno maliklikan iti pannagiklase dagiti sebbangan a kas "agkurang iti datos" no ti kaawan dagiti rehistro ket mabalin a mangibaga ti maisagmak a kabassit ti kaadu: "No ti sakop ti takson ket suspeto a relatibo a maigawidan, no adu ti napalabasen apanawn manipud iti a naudi a rehistro ti takson, mabalin a mairebbeng ti kasasaad a maipangta"[1].

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "The Categories," in IUCN (1994).

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

  • IUCN (2001). "2001 Categories & Criteria (version 3.1)". 2014 IUCN Red List. Naala idi 2014-08-26.