Jump to content

Dagiti karbengan ti tao

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti karbengan ti tao ket dagiti "sapsap a naaw-awatan a di maipaidam a kammasapulan a karbengan a pannakaikeddeng a tawidan timaysa a tao gapu ta isu ket maysa tao a parsua."[1] Dagiti karbengan ti tao ket naaramid a kas unibersal (maipakat sadinoman) ken egalitariano (agpapada para iti amin). Dagitoy a karbengan ket mabalin nga adda a kas masna a karbegan wenno kas nainkalintegan a karbenagn, iti lokal, rehional, nailian, ken sangalubongan a linteg.[2] Ti doktrina ti karbenagn ti tao iti sangalubongan a panagsanay, iti kaunegan ti sangalubongan a linteg, dagiti globo ken rehional a patakder, iti annuroten dagiti estado ken kadagiti tignay iti saan a gobernamental a gunglo, ket isu dagitoyen ti batayan iti publiko nga annuroten iti lawlaw iti lubong. Ti kapanunotan ti karbengan ti tao[3] ket mangibagbaga, "no ti publiko a diskurso iti panawen ti kappia iti sangalubongan a kagimongan ket mabalin a maibaga nga adda iti maysa a sapasapa a moral a pagsasao, isu daytoy ti karbengan ti tao." Uray pay no kastoy, dagiti napigsa a pangtunton nga inaramid babaen ti doktrina iti karbengan ti tao ket agtultuloy a mangkasir kadagiti adu a pangdudua a maipanggep ti linaon, kasasaad ken pannakalinteg ti karbengan ti tao iti agdama nga aldaw. Isu a ti saludsod no ania ti kaibuksilanna babaen ti maysa a "karbengan" ket kontrobersia met laeng ken suheto daytoy kadagiti agtultuoy a pilosopiko a suppiatan.[4]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Sepúlveda et al. 2004, p. 3[1] Naiyarkibo 2012-03-28 iti Wayback Machine
  2. ^ Nickel 2010
  3. ^ Beitz 2009, p. 1
  4. ^ Shaw 2008, p. 265

Adu pay a mabasbasa[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Abouharb, R. and D. Cingranelli (2007). "Dagiti Karbengan ti Tao ken Estruktural a Panagipag-isu". New York: Pagmalditan ti Unibersidad ti Cambridge.
  • Barsh, R. (1993). “Panagrukod kadagiti Karbengan ti Tao: Dagiti Problema ti Metodolohia ken Panggep.” Dagiti Karbengan ti Tao Pagkapat 15: 87-121.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]