Dagiti mensahe ti sistema

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Daytoy ti listaan dagiti mensahe ti sistema a magun-od iti nagan ti espasio ti MediaWiki. Pangngaasi a bisitaen ti Lokalisasion ti MediaWiki ken translatewiki.net no kayatmo ti agparawad kadagiti sapasap a panagipatarus ti MediaWiki.
Dagiti mensahe ti sistema
Umuna a panidNapalabas a panidSumaruno a panidMaudi a panid
Nagan Kasisigud a teksto ti mensahe
Agdama a teksto ti mensahe
1movedto2 (Tungtungan) (Ipatarus) moved [[$1]] to [[$2]]
inyalis ti [[$1]] idiay [[$2]]
1movedto2_redir (Tungtungan) (Ipatarus) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
inyalis ti [[$1]] idiay [[$2]] a naituon ti maysa a baw-ing
3d (Tungtungan) (Ipatarus) 3d
3d-badge-text (Tungtungan) (Ipatarus) 3D
3d-desc (Tungtungan) (Ipatarus) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (Tungtungan) (Ipatarus) None selected
3d-patent (Tungtungan) (Ipatarus) Patent permissions:
3d-patents (Tungtungan) (Ipatarus) -
3d-thumb-placeholder (Tungtungan) (Ipatarus) Loading thumbnail...
about (Tungtungan) (Ipatarus) Maipanggep
aboutpage (Tungtungan) (Ipatarus) Project:Maipanggep
aboutsite (Tungtungan) (Ipatarus) Maipanggep iti {{SITENAME}}
abusefilter (Tungtungan) (Ipatarus) Panangasiwa ti sagat ti panagabuso
abusefilter-accountreserved (Tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a nagan ti pakabilangan ket nailasin para iti panagusar ti sagat ti panagabuso.
abusefilter-action-block (Tungtungan) (Ipatarus) Serraan
abusefilter-action-blockautopromote (Tungtungan) (Ipatarus) Serraan ti automatiko a panangipangato
abusefilter-action-degroup (Tungtungan) (Ipatarus) Ikkaten manipud kadagiti grupo
abusefilter-action-disallow (Tungtungan) (Ipatarus) Saan a palubosan
abusefilter-action-rangeblock (Tungtungan) (Ipatarus) Sakup a serra
abusefilter-action-tag (Tungtungan) (Ipatarus) Etiketa
abusefilter-action-throttle (Tungtungan) (Ipatarus) Pabuntogen
abusefilter-action-warn (Tungtungan) (Ipatarus) Pakdaaran
abusefilter-autopromote-blocked (Tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, ken saanen a naipalubos. Iti pay maipatinayon, a kas seguridad a pamay-an, adda gundaway a kanayon mait-ited kadagiti addaan ti pakabilangan a temporario a naukas manipud ti pakabilangam. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti panagabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-block-anon (Tungtungan) (Ipatarus) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (Tungtungan) (Ipatarus) talk page blocked
abusefilter-block-user (Tungtungan) (Ipatarus) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (Tungtungan) (Ipatarus) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (Tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, ken mapawilanka a mangtungpal iti daytoy. Ken iti pay maipatinayon, tapno masalakniban ti {{SITENAME}}, ti pakabilangam ken amin dagiti nairaman nga IP nga adresmo ket naserraan ti panagurnos. No daytoy ket biddut a napasamak, pangngaasi a kontaken ti administrador. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti pangabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-blocker (Tungtungan) (Ipatarus) Sagat ti panagabuso
abusefilter-blockreason (Tungtungan) (Ipatarus) Automatiko a sinerraan ti sagat ti panagabuso. Ti deskripsion iti naipada nga alagadan: $1
abusefilter-changeslist-examine (Tungtungan) (Ipatarus) sukimaten
abusefilter-degrouped (Tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, Iti kasta, saanen a naipalubos, ken, yantangay ti pakabilangam ket nadaksan, amin a karbengam ket naukasen. No namatmatika a daytoy ket biddut, pangngaasi a kontaken ti burokrata nga addaanka ti palawag iti daytoy a tignay, ken ti karbengam ket mabalinto a maisubli. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti panagabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-degroupreason (Tungtungan) (Ipatarus) Dagiti karbengan nga automatiko nga inikkat babaen ti sagat ti panagabuso. Deskripsion ti alagadan: $1
abusefilter-deleted (Tungtungan) (Ipatarus) Naikkat
abusefilter-desc (Tungtungan) (Ipatarus) Agipakat kadagiti automatiko a panagsolbar iti parikut kadagiti panagurnos
abusefilter-diff-backhistory (Tungtungan) (Ipatarus) Agsubli iti pakasaritaan ti sagat
abusefilter-diff-info (Tungtungan) (Ipatarus) Kangrunaan a pakaammo
abusefilter-diff-invalid (Tungtungan) (Ipatarus) Saan a nakaala kadagiti kiniddaw a bersion
abusefilter-diff-item (Tungtungan) (Ipatarus) Banag
abusefilter-diff-next (Tungtungan) (Ipatarus) Barbaro a panagbaliw
abusefilter-diff-pattern (Tungtungan) (Ipatarus) Dagiti kasasaad ti sagat
abusefilter-diff-prev (Tungtungan) (Ipatarus) Nadadaan a panagbaliw
abusefilter-diff-title (Tungtungan) (Ipatarus) Dagiti paggiddiatan a nagbaetan dagiti bersion
abusefilter-diff-version (Tungtungan) (Ipatarus) Bersion manipud idi $1 {{GENDER:$3|babaen ni}} $2
abusefilter-disabled (Tungtungan) (Ipatarus) Nabaldado
abusefilter-disallowed (Tungtungan) (Ipatarus) Daytoy a tignay ket automatiko a nainaganan a makadangran, ken iti kasta saan a maipalubos. No namatmatika a ti tignaymo ket nasayaat, pangngaasi nga ipakaammom iti administrador no ania ti padpadasem nga ar-aramiden. Ti ababa a deskripsion iti alagaden ti panagabuso nga inaramidmo a naipada ket: $1
abusefilter-edit (Tungtungan) (Ipatarus) Agur-urnos iti sagat ti panagabuso
abusefilter-edit-action-block (Tungtungan) (Ipatarus) Serraan ti agar-aramat ken/wenno adres ti IP manipud iti panagurnos
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Tungtungan) (Ipatarus) Ukasen ti napasingkedan a kasasaad para iti agar-aramat
abusefilter-edit-action-blocktalk (Tungtungan) (Ipatarus) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
Umuna a panidNapalabas a panidSumaruno a panidMaudi a panid