Dagiti sagut

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Ti sumagand ket listaan dagiti sagut nga agraman kadagiti mainaig a panagserrek kadagiti karbengan ti agar-aramat. Dagiti agar-aramat ket mabalinda ti mangipalubos kadagiti aplikasion a mausarda iti bukodda a pakabilangan, ngem addaan iti limitado a pammalubos a naibatay kadagiti sagut nga inted ti agar-aramat iti aplikasion. Nupay kasta ti maysa nga aplikasion nga agtigtignay para iti agar-aramat ket saan a pudno a makausar kadagiti karbengan nga awanan iti agar-aramat. Mabalin nga adda iti maipatinayon a pakaammo a maipanggep kadagiti indibidual a karbengan.

SagutDagiti karbengan
Batayan a karkarbengan (basic)
 • Agkita kadagiti kaudian a binaliwan dagiti marka ti napatruliaan (patrolmarks)
 • Agpurga iti cache ti sitio para iti panid nga awan ti pammasingked (purge)
 • Agurnos kadagiti panid a nasalakniban a kas "Palubosan laeng dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat" (editsemiprotected)
 • Automatiko a mamarkaanna ti bukod nga inurnos a kas napatruliaan (autopatrol)
 • Automatiko a sumrek nga agraman iti maysa nga akinruar a pakabilangan ti agar-aramat (autocreateaccount)
 • Basaen dagiti panid (read)
 • Kitaen dagiti naisalaysay a naikabil dita listaan ti panagabuso (abusefilter-log-detail)
 • Kitaen dagiti sagat ti panagabuso (abusefilter-view)
 • Kitaen ti listaan ti panagabuso (abusefilter-log)
 • Labsan ti automatiko a panagserra ti tor exit nodes (torunblocked)
 • Labsanna dagiti serra ti IP, dagiti automatiko a serra ken dagiti sakop a serra. (ipblock-exempt)
 • Nga awanan ti bassit a panagurnos dagiti tungtungan a panid ti mangkalbit dagiti agpakabil ti baro a mensahe (nominornewtalk)
 • Pakabaelan ti agkalbit ti CAPTCHA kadagiti aramid a saan a mapan ti CAPTCHA. (skipcaptcha)
 • Palabsan dagiti sangalubongan a serra (globalblock-exempt)
 • Panagusar ti panagsurat nga API (writeapi)
 • Saan a mabanagan babaen dagiti patingga ti gatad a naibatay iti IP (autoconfirmed)
Adu a tomo a panagurnos (highvolume)
 • Agmarka kadagiti naipasubli nga urnos a kas inurnos dagiti bot (markbotedits)
 • Agusar kadagiti nangatngato a patingga kadagiti usisa ti API. (apihighlimits)
 • Maminsan nga agipatulod ti mensahe kadagiti adu nga agar-aramat (massmessage)
 • Matrato a kas maysa nga automatiko a proseso (bot)
 • Saan a maaringan babaen dagiti patingga ti gatad (noratelimit)
Agurnos kadagiti adda a panid (editpage)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Baliwan dagiti termino ti banag (dagiti etiketa, dagiti deskripsion, dagiti sabali a nagan) (item-term)
 • Baliwan dagiti termino ti tagikua (dagiti etiketa, dagiti deskripsion, dagiti sabali a nagan) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Itipon ti banbanag (item-merge)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Agurnos kadagiti nasalakniban a panid (editprotected)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Agurnos kadagiti panid a nasalakniban a kas "Palubosan laeng dagiti administrador" (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Patuonan ti titulo wenno ti blacklist ti nagan ti agar-aramat (tboverride)
Urnosen ti bukodmo a CSS/JSON/JavaScript ti agar-aramat (editmycssjs)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos kadagiti bukodmo a papeles ti CSS ti agar-aramat (editmyusercss)
 • Agurnos kadagiti bukodmo a papeles ti JSON ti agar-aramat (editmyuserjson)
 • Agurnos kadagiti bukodmo a papeles ti JavaScript ti agar-aramat (editmyuserjs)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Urnosem ti bukodmo a kakaykayatan ti agar-aramat (editmyoptions)
 • Agurnos kadagiti bukodmo a kakaykayatan (editmyoptions)
 • Agurnos kadagiti bukodmo a papeles ti JSON ti agar-aramat (editmyuserjson)
Urnosen ti nagan ti espasio ti MediaWiki ken ti CSS/JSON/JavaScript ti agar-aramat (editinterface)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos iti interface ti agar-aramat (editinterface)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Agurnos kadagiti papeles ti JSON dagiti sabali nga agar-aramat (edituserjson)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos iti interface ti agar-aramat (editinterface)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Agurnos kadagiti papales ti JavaScript dagiti sabali nga agar-aramat (edituserjs)
 • Agurnos kadagiti papeles ti CSS dagiti sabali nga agar-aramat (editusercss)
 • Agurnos kadagiti papeles ti JSON dagiti sabali nga agar-aramat (edituserjson)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Agpartuat, agurnos, ken agiyalis kadagiti panid (createeditmovepage)
 • Agiyalis iti pampanid ti kategoria (move-categorypages)
 • Agiyalis kadagiti panid (move)
 • Agiyalis kadagiti panid a kakuyog dagiti subpanidda (move-subpages)
 • Agiyalis kadagiti ramut a panid ti agar-aramat (move-rootuserpages)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agpartuat iti pagtungtungan a pampanid (createtalk)
 • Agpartuat kadagiti panid (saan a pagtutungtongan a pampanid) (createpage)
 • Agpartuat kadagiti tagikua (property-create)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
 • Saan nga agpartuat kadagiti baw-ing manipud iti taudan ti pampanid no agiyalis kadagiti panid (suppressredirect)
Agikarga kadagiti baro a papeles (uploadfile)
 • Agikarga kadagiti papeles (upload)
 • Agisurat manen kadagiti addan a papeles a bukod nga inkarga (reupload-own)
Agikarga, sukatan, ken agiyalis kadagiti papeles (uploadeditmovefile)
 • Agikarga kadagiti papeles (upload)
 • Agikarga kadagiti papeles manipud iti URL (upload_by_url)
 • Agisurat manen kadagiti addan a papeles (reupload)
 • Agisurat manen kadagiti addan a papeles a bukod nga inkarga (reupload-own)
 • Agiyalis kadagiti papeles (movefile)
 • Lokal a mangtuon kadagiti papeles iti pagbingayan a repsitorio ti midia (reupload-shared)
 • Saan nga agpartuat kadagiti baw-ing manipud iti taudan ti pampanid no agiyalis kadagiti panid (suppressredirect)
Patruliaan dagiti panagbaliw kadagiti panid (patrol)
 • Markaanna dagiti inurnos ti dadduma a kas napatruliaan (patrol)
Isubli dagiti panagbaliw kadagiti panid (rollback)
 • Napardas a mangisubli kadagiti inurnos ti naudi nga agar-aramat a nagurnos iti naisangayan a panid (rollback)
Serraan ken ikkaten ti serra dagiti agar-aramat (blockusers)
 • Agserra iti agar-aramat manipud iti panagipatulod ti esurat (blockemail)
 • Agserra kadagiti sabali nga agar-aramat manipud iti panagurnos (block)
Kitaen dagiti naikkat a papeles ken pampanid (viewdeleted)
 • Agbiruk kadagiti naikkat a panid (browsearchive)
 • Agkita kadagiti naikabil a naikkat a pakasaritaan, nga awan kadagiti mainaig a teksto (deletedhistory)
 • Agkita kadagiti naikkat a teksto ken dagiti nasukatan a nagbaetan dagiti naikkat a rebision (deletedtext)
Kitaen dagiti nagawidan a naikabil iti listaan (viewrestrictedlogs)
 • Agkita kadagiti pribado a listaan (suppressionlog)
 • Kitaen dagiti naikabil iti listaan kadagiti sagat ti panagabuso a namarkaan a kas pribado (abusefilter-log-private)
 • Kitaen dagiti nailemmeng a naikabil iti listaan (abusefilter-hidden-log)
 • Kitaen dagiti sagat ti panagabuso a namarkaan a kas pribado (abusefilter-view-private)
 • Kitaen ti listaan ti title blacklist (titleblacklistlog)
 • Kitaen ti naiparit a listaan ti spam (spamblacklistlog)
Agikkat kadagiti panid, dagiti rebision, ken dagiti naikabil iti listaan (delete)
 • Agbiruk kadagiti naikkat a panid (browsearchive)
 • Agikkat kadagiti panid (delete)
 • Agikkat kadagiti panid nga addaan kadagiti dakkel a pakasaritaan (bigdelete)
 • Agikkat ken agisubli iti panagikkat kadagiti naisangsangayan a naikabil ti listaan (deletelogentry)
 • Agikkat ken agisubli kadagiti naisangayan a rebision ti panid (deleterevision)
 • Agisubli ti pannakaikkat ti panid (undelete)
 • Agkita kadagiti naikabil a naikkat a pakasaritaan, nga awan kadagiti mainaig a teksto (deletedhistory)
 • Agkita kadagiti naikkat a teksto ken dagiti nasukatan a nagbaetan dagiti naikkat a rebision (deletedtext)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Ikkatem amin dagiti panid (nuke)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Ilemmeng dagiti agar-aramat ken lappedan dagiti rebision (oversight)
 • Agkita, agilemmeng ken agisubli ti pannakakita dagiti naisangayan a rebision dagiti panid manipud iti sinoman nga agar-aramat (suppressrevision)
 • Ilemmeng dagiti naikabil iti listaan ti panagabuso (abusefilter-hide-log)
Salakniban ken ikkaten ti salaknib dagiti panid (protect)
 • Agnayon ken agikkat kadagiti arbitario nga etiketa kadagiti agmaymaysa a rebision ken dagiti naikabkabil iti listaan (changetags)
 • Agsukat kadagiti agpang ti salaknib ken agurnos kadagiti nasalakniban ti sariap a panid (protect)
 • Agurnos kadagiti panid (edit)
 • Agurnos kadagiti panid a nasalakniban a kas "Palubosan laeng dagiti administrador" (editprotected)
 • Ipakat dagiti etiketa a mairaman dagiti nabaliwan (applychangetags)
 • Markaan dagiti inurnos a kas bassit (minoredit)
Kitaem ti listaan ti banbantayam (viewmywatchlist)
 • Agkita iti bukodmo a listaan ti bambantayan (viewmywatchlist)
Urnosen ti bukodmo listaan ti bambantayan (editmywatchlist)
 • Agurnos iti bukodmo a listaan ti bambantayan. Laglagipen nga adda dagiti tignay a mangnayonto pay laeng ti pampanid urayno awan daytoy a karbengan. (editmywatchlist)
Agipatulod iti esurat kadagiti sabali nga agar-aramat (sendemail)
 • Agipatulod iti esurat kadagiti sabali nga agar-aramat (sendemail)
Agpartuat kadagiti pakabilangan (createaccount)
 • Agpartuat kadagiti baro a pakabilangan ti agar-aramat (createaccount)
 • Parabawan ti panagkita nga aningaas (override-antispoof)
 • Patuonan ti blacklist ti nagan ti agar-aramat (tboverride-account)
Serrekan ti pribado a pakaammo (privateinfo)
 • Agkita iti bukodmo a pribado a datos (kasla ti adres ti esurat, pudno a nagan) (viewmyprivateinfo)
Serrekan ti datos ti agkitkita nga agararamat (checkuser)
 • Kitaen dagiti adres ti IP ti agar-aramat ken sabsabali a pakaammo. (checkuser)
 • Kitaen ti listaan ti panagkita ti agar-aramat (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Global a serraan wenno ikkaten ti serra ti maysa nga adres ti IP (globalblock)
 • Agaramid ken agikkat kadagiti sangalubongan a serra (globalblock)
Taripatuen ti kasasaad ti global a pakabilangan (setglobalaccountstatus)
 • Pasardengen wenno ilemmeng ti global a pakabilangan (centralauth-oversight)
 • Serraan wenno lukatan ti global a pakabilangan (centralauth-lock)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

SagutDagiti karbengan
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.