Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: ISMN

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan akategoria para kadaguiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti biddut iti ISMN .

Kitaen ti pateg ti |ismn=

Dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 nga aglaon iti |ismn= ket makitkitada tapno masigurado a ti ISMN ket husto ti kaatidogna (dagiti sangapulo ket tallo a digit), nga agusar ti ISMN ti husto a pagpilian a panangisina (simple a baetan wenno hyphen), ken husto ti kanungpalan a check digit segun ti espesipikasion ti ISMN. Maysa laeng nga ISMN ti maipalubos iti daytoy a pagikabilan gapu ta ti sibubukel a pateg ti |ismn= ket mairaman iti metada ti COinS ti dakamat. Kitaen pay ti Wikipedia:COinS. Ti ad-adu ngem maysa nga ISMN, wenno dagiti karakter a saan a parte ti ISMN ket mangdadel ti metadata ti COinS.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |ismn=, a maysa laeng ti mausar nga ISMN, a mausar ti husto a pagpilian a panangisina, ken awan ti mairaman a sabali a teksto. Siguraduen a ti ISMN ket aglaon kadagiti eksakto a 13 a digit.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: ISMN.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.