Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: LCCN

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti biddut iti LCCN.

Kitaen ti pateg ti |lccn=

Ti parametro ti |lccn= ket ti panangilasin ti Library of Congress Control Number. Daytoy ket makitkita tapno masigurado a ti panangilasin ket husto ti kaatidogna ken addaan kadagiti husto nga immuna a digit.

Ti LCCN ket ti karakter iti kuerdas dagiti karakter nga agatiddog iti 8–12. Ti kaatiddog ti LCCN ket mangibaga ti tipo ti karakter kadagiti umuna a karakter ti 1–3; dagiti akinkanawan unay a walo ket kankanayonda a dagiti digit.[1]

Deskripsion ti pormat ti LCCN
Kaatiddog Deskripsion
8 amin dagiti karakter ket digit
9 ti umuna a karakter ket bassit a letra
10 dagiti umuna a dua a karakter ket mabalin a dagiti bassit a letra wenno dagiti digit
11 ti umuna a karakter ket bassit a letra, ti maikadua ken maiaktlo a karakter ket mabalinda a dagiti bassit a letra wenno dagiti digit
12 dagiti umuna a dua a karakter ket dagiti bassit a letra

Saan a maaramid ti ad-adu pay a pammamsingked.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |lccn= ket awan dagiti sabali a letra, pangtuldek, wenno dagiti sabali a karakter.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: LCCN.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ "The LCCN Namespace". Network Development and MARC Standards Office. Biblioteka ti Kongreso. Nobiembre 2003.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.