Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: PMC

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti biduut iti PMC.

Kitaen ti pateg ti |pmc=

Ti parametro ti |pmc= ket ti panangilasin ti PubMed Central. Dagiti PMC ket dagiti agsasaruno a numero a mangrugi iti 1 ken maibilang nga agpangato. Ti Modulo:Citation/CS1 ket kitaenna ti panangilasin ti PMC tapno masigurado a ti pateg ket maysa a numero a dakdakkel ngem sero ken basbassit ngem 5000000 ken ti panangilasin ket aglaon laeng kadagiti digit. Saan a maaramid ti adu pay a pammasingked.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |pmc=, ken awan dagiti sabali a letra, pangtuldek, wenno dagiti dadduma a karakter. Saan nga iraman ti "PMC" iti pateg.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: PMC.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.