Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: URL

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakanmat ti CS1 nga addaan kadagiti biddut iti isbangan ti URI.

Kitaen ti pateg ti |url=

Dagiti akinruar a silpo dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket naaramidda kadagiti dua a parte: ti titulo (|title=, |chapter=, kdpy.) ken ti URL (|url=, |archive-url=, |chapter-url=, |lay-summary=, kdpy.). Ti parametro ti |url= ken dagiti dadduma pay a parametro ti URL ket nasken a mangrugi iti nasuportaran nga isbangan ti URI. Dagiti isbangan ti URI http://, https:// ken ti protokol ti relatibo nga isbangan // ket isuda ti kadawyan a maus-usar; masuportran pay dagiti irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: ken gopher://.

Ti pagikabilan ti URL ket makitkita nga aglaon laeng kadagiti karakter ti Latin ken saan nga aglaon kadagiti baetan. Ti URL ket mabalin a protokol a relatibo (mangrugi iti //). No awan dagiti baetan ken ti URL ket protokol a relatibo, ti sibangan ket nasken a maitunos iti RFC 3986.[1]

Ti kangatuan ken maikadua nga agpang a nagnagan ti dominio ket makitkitada para iti maitutop a porma. Iti sapasap, dagiti nagan ti kangatuan a dominio ket naskenda a dua weno ad-adu a letra; dagiti nagan ti maikadua nga agpang a domino ket naskenda a dagiti dua weno ad-adu a letra, dagiti digit, wenno dagiti hyphen (ti umuna ken maudi a karakter ket nasken a letra wenno digit). Dagiti maikadua nga agpang a dominio ti bugbugtong a letra ket masupotaranda para iti:

amin dagiti ccTLD (saan a mapasingkedan ti kodigo ti pagilian)
ti .org TLD
dagiti dadduma a letra ti .com TLD (q, x, z)
dagiti dadduma aletra ti .net TLD (i, q)

Saan a kitkitaen dagiti nagan ti dominio ti maikatlo- ken agsasaruno nga agpang. Saan a kitkitaen ti paset ti dalan ti URL.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti |url= ken dagiti dadduma parametro ti URL ket dagiti husto nga URL. Mabalin a magun-od dagiti online a ramit dagiti internasional nga URL a naisurat kadagiti saan a Latin a sinuratan:

"IDN Conversion Tool". Verisign.
"IDNA Conversion tool". IDNA-converter.com.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: URL.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
  1. ^ "Scheme". Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Internet Engineering Task Force. Enero 2005.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.