Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: access-date nga awanan iti URL

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agusar iti |accessdate= a saan pay a mangited ti maysa nga url para iti |url=.

Makasapul ti |access-date= iti |url= (ti mensahe ti biddut ket kasisigud a nailemmeng)

Ti |access-date= (wenno ti parbo a naganna iti |accessdate=) ket ti petsa a pannakainayon iti artikulo iti rekurso ti online nga inaramid ti |url=. No nairamanen ti |access-date= iti dakamat nga awanan iti |url= agparangto daytoy a mensahe. No ti dakamat ket saan nga agusar ti silpo ti web, redundante ti |access-date= ken nasken a maikkat.

No ti rekurso ti online ket addaan iti pannakaipablaak wenno sabali mainaig a natalinaay a petsa iti dayta, addaan iti limitado a serbi ti |access-date= ngem mabalin a naserbi iti panangilasin ti maysa a maitunos a bersion ti arkibo ti rekurso. No awan ti |url=, saan a maikeddeng a naserbi ti |access-date=.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |url= wenno ikkaten ti |access-date=. Padasen koma dagiti editor a kitaen no apay a ti dakamat ket addan iti |access-date= ngem awanan iti |url=. Kas pagarigan, ti dakamat ket mabalin a saan a nagadda iti |url=, wenno ti |url= ket mabalinen a naikkat gapu ta mangisilpo iti sitio a naglabsing iti karbengan ti kopia ti nagpartuat (kitaen ti WP:COPYLINK), wenno gapu ta ti |url= ket naikeddeng idi a natay ken (kamali) naikkat. No ti dakamat ket awanan pay iti |url= wenno naikkat idi gapu kadagiti panaglabsing ti karbengan ti kopia, ikkaten ti |access-date=. No naikkaten ti natayen a |url=, isubli ti |url= ken no mabalin simpaen daytoy (kitaen ti WP:LINKROT).

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: access-date nga awanan iti URL.[a]


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.