Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: awan linaon a dakamat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamt ti CS1 nga "awan linaon".

Awan linaon a dakamat

Ti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 wenno Panagdakamat nga Estilo 2 a namarkaan a kas "Awan linaon" ket aglaon kadagiti saan a mabigbigan a panangilasin ti parametro. Kas pagarigan, daytoy a dakamat ket namarkaan a kas "awan linaon" urayno aglaon iti naserbi a pakaammo:

{{cite web | http://www.foobar.com | Ti Foobar Bar}}

Ti dakamat ket "awan linaon" gapu ta saan nga aglaon kadagiti nasken a panangilasin ti parametro (iti daytoy a kaso ti |url= ken |title=) a mangibaga ti {{cite web}} no kasano ti mangusar ti pakaammo a linaon ti dakamat.

Ti dakamat ket mamarkaan pay a kas "awan linaon" no aglaon laeng kadagiti parametro a saanna a mabigbigan:

{{cite book |titolo=Ti Foobar Bar |anno=2015}}

Daytoy a dakamat ket awan linaon gapu ta dagiti parametro iti Italino ti |titolo= ken ti |anno= ket saanda a mabigbigan a kas umiso a nagnagan ti parametro iti Ilokano a Wikipedia.

Ti kayat pay a sawen ti "awan linaon a dakamat" ket ti maysa nga editor ket intero koma nga agusar ti sabali a plantilia. Mabalin a ti editor ket nagusar iti {{citation}} ken ti inkeddengna nga usaren ket ti {{citation needed}} wenno {{quote}}.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, manginayon kadagiti maitunos a panangilasin ti parametro, ipatarus dagiti nagan ti parametro iti gangganaet a pagsasao iti kapadada iti Ingles (usaren ti Igles gapu ta dagiti parametro ket naisurat iti Ingles), wenno sukatan ti plantilia ti CS1|2 iti nasaysayaat a maitunos a plantilia.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: awan linaon a dakamat.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.