Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: citeseerx

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agraman kadagiti biddut iti |citeseerx=.

Kitaen ti pateg ti |citeseerx=

No dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket aglaon iti |citeseerx=, maaramid ti maysa a panagsubok tapno makita ti panangilasin ti CiteSeerX ket addaan iti husto a pormat. Ti manamnama a panangilasin ket ti pateg a naikeddeng iti tekla ti panagusisa iti ?doi= iti URL iti maysa a dokumento ti CiteSeerX. (Daytoy a tekla ti usisa ket nasken a saan a maiyallilaw iti maysa a Digital Object Identifier: daytoy ket saan koma maikabila a kas |doi=.)

Kas pagarigan, no mangisilpo iti http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.220.7880, usaren ti |citeseerx=10.1.1.220.7880.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: citeseerx.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.