Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: display-names

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agraman kadagiti nadadael a parametro ti |display-<names>=.


  • Imbalido a |display-authors=<value>
  • Imbalido a |display-contributors=<value>
  • Imbalido a |display-editors=<value>
  • Imbalido a |display-interviewers=<value>
  • Imbalido a |display-subjects=<value>
  • Imbalido a |display-translators=<value>

Maiparuar dagitoy a mensahe ti biddut no mangilasin ti Modulo:Citation/CS1 kadagiti dakamat nga agus-usar iti maysa wenno ad-adu a parametro ti |display-<names>= nga agraman iti maysa nga imbalido a naikeddeng a <value>. Ti maysa nga imbalido a naikeddeng a <value> ket ti maysa a bilang a dakdakkel ngem wenno kapada ti ti bilang ti <names> iti mainaid a listaan ti nagan wenno daytoy ket saan a numeriko a teksto a saan a mabigbig babaen ti Modulo:Citation/CS1 kas maysa a proma ti ti tekla ti balikas ti etal.

Ti mangsolbar daytoy a biddut:

  • Ikkaten ti parametro ti |display-<names>= manipud iti dakamat (gapu ta ti "et al." ket saan a maitunos iti dakamat)
  • Baliwan ti <value> iti parametro ti |display-<names>= tapno daytoy ket basbassit ngem ti bilang ti <names> iti listaan ti nagan (mangpasardengto ti maiparang a listaan iti bilang)
  • Baliwan ti <value> itiparametro ti |display-<names>= iti etal, a mangpataud nga agiparang ti "et al" kalpasan ti maudi a <name>.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: display-namess.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.