Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: labus nga URL

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar iti |url= nga awan iti maysa mainaig a |title=.

Awan ti titulo ti |<param>=

Amin dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket ireportada daytoy a biddut no maysa kadagiti parametro nga aglaon iti URL ket saan a mabalin a maiparis iti maysa mainaig a titulo. Mabalin pay a mapasamak daytoy a biddut no ti |title= ket saan a maisilpo iti |url= gapu ta ti dakamat ket aglaon pay ti maisuppiat a parametro ti |title-link=.

Dagiti parametro nga aglaon iti URL ken ti mainaig a titulo dagiti parametro
Dagiti parametro ti URL Dagiti parametro ti titulo
|archive-url= |title=
|chapter-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conference-url= |conference=
|contribution-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

Mabalin nga adda iti naisangayan a kaso: no ti |pmc= ket addaan iti pateg ken saan a mairaman wenno awan linaon ti |url=, maisilponto ti |title= iti isu met laeng nga URL a kas ti PMC.

Gapu ta nalaad dagiti URL ken sapasapda nga awan pakaammo, daytoy ket manamnama a dagiti editor ken mangitedda ti nasayaat ti kaibuksilnna a titulo para iti tunggal maysa nga URL. Kadagiti kaaduan a kaso daytoy ket mabalin a maaramid babaen ti panagusar ti parametro ti |title=.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti maysa a maitunos a titulo para iti parametro nga aglaon iti URL. Iti kaso a ti |url= ken |title-link= ket makasapsapulda iti |title= agpilika no ania ti kayat nga ibati. Ikeddeng nga iyalis ti |url= wenno |title-link= iti nasaysayaat a maitunos a parametro.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: labus nga URL.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.