Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: naipatarus a titulo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 a mangiraman ti |trans-title= nga awanan iti |title= wenno, |trans-chapter= nga awanan iti |chapter=.

  • Makasapul ti |trans-title= iti |title=
    Makasapul ti |trans-chapter= iti |chapter=

Ireporta dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 daytoy a biddut no ti dakamat ket adda iti Ingles a patarus ti titulo iti |trans-title= wenno titulo ti kapitulo iti |trans-chapter= ngem awanan iti titulo ti kasisigud a pagsasao iti |title= wenno titulo ti kapitulo iti |chapter=.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti titulo iti kasisigud a pagsasao para iti |title= wenno titulo ti kapitulo para iti |title=. Ikeddeng a manginayon ti |language= no saan pay a parte ti dakamat.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: naipatarus a titulo.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.