Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: nalawag a panagusar ti et al.

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Nalawag a panagusar ti et al. iti: |<param>=

Mapasamak daytoy a biddut no dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 wenno Panagdakamat nga Estilo 2 ket makaduktal no maysa kadagiti parametro ti nagnagan ket aglaon iti ania man a porma iti "et al." kas sabali a parametro ti nagan (|author6=et al.) wenno kas pangsuldong iti listaan ti nagan (|author=Smith, A.B. et al.) wenno umuna a nagan (|first=John, et al.).

Mabalina mapasamak daytoy a biddut iti ania man kadagiti parametro ti author, editor, interviewer, translator, wenno contributor.

Imbes ket nga usaren ti parametro ti |display-authors= (wenno iti ania man a maipakat a parametro iti display-X ).

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: nalawag a panagusar ti et al.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.