Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: sapasap a titulo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agraman kadagiti sapasap a pateg ti |title=.

Agus-usar ti dakamat iti sapasap a titulo

Mailaista dagiti artikulo iti daytoy a kategoria no ilasin ti Modulo:Citation/CS1 dagiti parametro ti palntilia ti |title= nga agus-usar kadagiti temporario a titulo. Dagiti kasta a titulo ket mabalin nga inted babaen dagititi bot wenno dagiti sabali a ramit saan a saan a nakabael a mangilasin ti pudno a titulo ti taudan. Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Citation/CS1.

Mangataripato ti cs1|2 ti ababa a listaan dagiti 'titulo' a kadawyan a saan a ti titutlo ti nadakamat a taudan. Dagiti sumagmamano a wadan ket maipakita dita baba:

  • Wayback machine
  • This website is for sale
  • Are you a robot?

Ti mangsolbar daytoy a biddut, sukatan ti temporario a titulo iti pudno a titulo ti taudan.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: sapasap a titulo.[a]

Kiaten pay ti pagtaripatuan a kategoria ti Kategoria:Panagtaripato ti CS1: naiyarkibo a kopia a kas titulo.


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Pampanid iti kategoria "Dagiti biddut ti CS1: sapasap a titulo"

Daytoy a kategoria ket aglaon laeng iti sumaganad a panid.