Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: silpo ti parametro

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti biddut iti |param-link=.

 • Kitaen ti pateg ti |<param>-link=
 • Kitaen ti pateg ti |<param>=

Dagitoy a parametro ken dagiti agpapada a parametroda iti agtengtengel ti titulo ket maitiponda tapno agpartuat iti silpo ti wiki iti mainaig nga artikulo.

 • |author-link=
 • |contributor-link=
 • |editor-link=
 • |episode-link=
 • |series-link=
 • |subject-link=
 • |title-link=
 • |translator-link=
 • |author=
 • |contributor=
 • |editor=
 • |episode=
 • |series=
 • |subject=
 • |title=
 • |translator=

(Dagiti parametro a kitkitaen para iti daytoy a biddut ket mabalin pay nga iti porma ti |authorlink=, |authorlink1=, |author1-link=, wenno |author-link1=.)

Mapasamak daytoy a biddut no iti ania man dagitoy a parametro ti |<param>-link= ket aglaon iti silpo ti wiki wenno maysa nga URL, wenno aglaonda kadagiti ania man a karakter a saan a maipalubos kadagiti titulo ti artikulo segun ti WP:TITLESPECIALCHARACTERS (malaksid ti _ (underscore), a maus-usar a kas pangsukat para kadagiti baetan, ken #, ket maus-usar a kas panangilasin ti pirgis no mangisilpo kadagiti seksion ti artikulo). Dagiti maiparit a karakter ket dagiti: < > [ ] | { }.

Ti pateg ti parametro ti |<param>-link= ket nasken nga aglaon ti maysa a titulo ti artikulo ti Wikipedia wenno maysa a silpo iti seksion ti artikulo ti Wikipedia. Ti Modulo:Citation/CS1 ket kitaenna dagiti pateg ti parametro ti |<param>-link= para iti marka ti wiki ken para iti isbangan ti URI (http://, https://, ti protokol ti relatibo nga isbangan//, kdpy.).

Daytoy a biddut ket mabalin pay a mapataud no adda pateg ti |<param>-link= ket ti maiyasping a parametro ti |<param>= ket aglaon ti silpo ti wiki.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, aramiden ti maysa kadagiti sumaganad:

 • Siguraduen a ti pateg ti |<param>-link= ket napno a nagan ti artikulo ti Wikipedia (nga awanan kadagiti pangrikep) wenno ti seksion ti maysa nga artikulo, ken saan a silpo iti akinruar a sitio ti web.
 • Siguraduen nga awan dagiti silpo ti wiki kadagiti maiyasping a parametro ti |<param>=.
 • No kayat ti mangisilpo iti URL iti ruar ti Wikipedia, iyalis ti silpo iti |url= wenno ti kapada a parametro, no adda maysa a magun-od iti us-usaren a plantilia.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: silpo ti parmetro.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Pampanid iti kategoria "Dagiti biddut ti CS1: silpo ti parametro"

Daytoy a kategoria ket aglaon laeng iti sumaganad a panid.