Jump to content

Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti DOI

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Kitaen ti pateg ti |doi=

No aglaon dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 iti |doi=, maaramid ti maysa a pangsubok tapno kitaen no ti paset ti pasakbay ti pateg ti DOI ket aglaon iti maitutop a panangilasin a rehistro ti 10. . Iti pay maipatinayon, ti pateg ti |doi= ket kitkitaen tapno masigurado a saan nga aglaon kadagiti baetan wenno dagiti en dash ken saan nga agpatingga iti pangtuldek. Saan a maaramid ti adu pay a pammasingked ti DOI.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |doi=.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: DOI.[a]


Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.