Jump to content

Kategoria:Panagtaripato ti CS1: pormat ti petsa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga agus-usar kadagiti ani man a nadumaduma a parametro nga agtengtengel iti petsa tapno agtengngel kadagiti saup ti petsa a ti panangisina a karakter ket hyphen imbes a ti husto nga endash. Ti Modulo:Citation/CS1 ket mangipakita ti sakuop ti petsa nga addaan iti maysa nga endash ken inayonna ti artikulo iti daytoy a kategoria tapno masimpa. Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket inayon laeng koma babaen ti Modulo:Citation/CS1.


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.