Jump to content

Maikadua a pagsasao

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti maikadua a pagsasao ti maysa a tao, ket ti pagsasao a saan a ti patneng a pagsasao iti agsasao, ngem ti inus-usar iti ayan dayta a tao. Iti panankaigiddiat, ti ganganaet a pagsasao ket ti pagsasao nga inadal iti maysa a lugar a ti pagsasao ket kadawyan a saan nga insasao. Adda met dagiti sangkabassit a pagsasao, a masansan a tinawtawagan kadagiti katakunaynay a pagsasao, a naipangpangruna a naus-usar dagitoy a kas maikadua a pagsasao wenno dagiti lingua franca.

Iti impormal pay a kaaduan, ti maikadua a pagsasao ket mabalin nga ibaga a kas ti ania man a naadal a pagsasao a maipatinayon iti nakayanakan a pagsasao iti maysa a tao, a naipangpangruna iti konteksto iti panagadal iti maikadua a pagsasao.

Ti umuna apagsasao ti maysa a tao ket saan a nasken nga isu ti dominante a pagsasaoda, ti maysa a kaaduan nga inus-usarda wenno ti komportable nga inus-usarda. Kas pagarigan, ipalawag ti senso ti Kanada ti umuna a pagsasao para iti panggepna a kas "ti umuna a pagsasao nga inadal idi ubing ken sasawen pay laeng", a mangbigbig a para kadagiti dadduma, mabalin a napukawen ti kasapaan a pagsasao, ti maysa a proseso nga ammo a kas ti pannakalipat ti pagsasao. Mapasamak daytoy no umalis dagiti ubing, no adda wenno awan dagiti pamiliada (gapu ti imigrasion wenno internasional a panagampom), iti baro nga enbironmento ti pagsasao.


Adu pay a mabasbasa[urnosen | urnosen ti taudan]