Jump to content

Plantilia:Budhismo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Paset dagiti serye maipapan iti

Budismo


Pakasaritaan ti Budismo
Pampammati, ar-aramid ken lin-linteg

Tiratna · Uppat nga Nasudi a Kinapudno · Walo nga Nasudi a Dalan

Kangrunaan a figuras

Sidarta Gautama Buddha · Ananda · Prayapati · Devadata

Dagiti kangrunaan wenno moderno a tagaisuro

Buddhagosa · Ashoka · Tenzin Gyatso, maika-14 nga Dalai Lama · Ajahn Chah · Lama Surya Das · Shunryu Suzuki · Pema Chodron

Dagiti testo ken Sursuro

Tipitaka · Sutsutra a Pali wenno Nikaya · Sutra a Lotus

Sangsanga ti Budhismo

Theravada · Mahayana · Nichiren · Zen · Vasrayana

Sociopolitical nga aspetos

Arte · Arkitektura
Ciudades · Calendario
Siensia · Filosofia
Relihioso a Dadaulo
Politikal nga Budhismo
Budismo babaen ti pagilian

Kitaen met

Vocabulario ti Budhismo
*

Dokumentasion ti plantilia