Jump to content

Plantilia:Dagiti alagaden ti URL ti MediaWiki

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dagiti URL ket nasken a mangrugi iti nasuportaran a panggep ti URI. Ti http:// ken https:// ket suportaranto amin dagiti pagbasabasa; nupay kasta, ti ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: ken news: ket makasapulto ti plug-in wenno akin-ruar a panangipakat ken kadawyan a liklikan daytoy. Ti panagsangaili a nagnagan ti IPv6 ket agdama a saan a masuportaran.
No dagiti URL kadagiti parametro ti plantilia ti dakamat ket aglaon kadagiti naisangayan a karakter, dagitoy ket saanto a husto a maiparang ken maisilpo. Dagita a karakter ket nasken a porsiento a maikodigo. Kas pagarigan, ti baetan ket nasken a masukatan babaen ti %20. Ti mangikodigo ti URL, sukatan dagiti sumaganad a karakter iti:
sp " ' < > [ ] { | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7b %7c %7d
Dagiti agmaymaysa a tuldek ket saan a nasken a maikodigo; nupay kasta, dagiti adu a saan a maikodigo ket maiwaswasto a kas italiko wenno napuskol a panangimarka. Dagiti agmaymaysa a nakulot a pangrikep ket saan a nasken a maikodigo; nupay kasta, ti paris a saan a maikodigo ket maiwaswasto a kas doble a pangrikep para iti panangilak-am ti plantilia.