Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/insasao

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
  • quote: Maitunos nga insasao a teksto manipud ti taudan. Maiparang a naripkpan kadagiti insasao. No maited, ti panangipatingga ti panagdakamat (ti tuldek babaen ti kasisigud) ket mapasardeng, isu a ti insasao ket masapul a manginayon ti panangipatingga a tuldek. No naipalawag ti script-quote, usaren ti quote tapno matengngel ti maysa a Romanisasion (no magun-od) ti teksto iti script-quote.
    • script-quote: Kasisigud nga insasao para kadagiti pagsasao a saan nga agus-usar iti eskritu a naibatay iti Latin (Arabiko, Insik, Siriliko, Griego, Hebreo, Hapon, Koreano, kdpy.); saan a naipairig, surotenna ti naipairig a Romanisasion a naipalawag iti quote (no magun-od). Parbo a nagan: awan. Nasken a pasakbayan iti maysa kadagiti nasuportaran a kodigo ti pagsasao tapno matulongan dagiti pagbasabasa a husto a mangipakita ti eskritu:
      ... |quote=Tōkyō tawā |script-quote=ja:東京タワー |trans-quote=Tokyo Tower ...
    • trans-quote: Ilokano a patarus ti insasao no ti taudan ti insasao ket adda iti maysa a gangganaet a pagsasao. Maiparang kadagiti kuadro a pangrikep. Parbo a nagan: awan.
  • quote-page: Ti bilang ti maymaysa a panid a naisao iti |quote=. Usaren ti |quote-page= wenno |quote-pages=, ngem saan nga isuda a dua. Nasken a maysa nga agasmang ti panid wenno dagiti panid a nainaganan iti |page=, |pages= wenno |at=. Dagiti maiparang ket sarunuen babaen ti p. malaksid no |no-pp=yes. No naparangtayan, usaren ti {{hyphen}} tapno maipakita a daytoy ket naigagara (kas ti |quote-page=3{{hyphen}}12). Parbo a nagan: awan.
  • WENNO: quote-pages: Ti maysa a listaan dagiti panid a naisao iti |quote=. Usaren ti |quote-page= wenno |quote-pages=, ngem saan nga isuda a dua. Nasken a maysa nga agasmang ti panid wenno dagiti panid a nainaganan iti |pages= wenno |at=. Pagsinaen babaen ti panagusar ti maysa nga en dash (–); isina dagiti saan nga agsasaruno a panid babaen ti maysa a kaw-it (,). Dagiti maiparang ket sarunuen babaen ti colon pp. malaksid no maipalawag ti |no-pp=yes. Dagiti pangrangtay ket automatikoda a mabaliwan kadagiti en dash; no maitunos dagiti pangrangtay gapu ta dagiti indibidual a bilang ti panid ket aglaon kadagiti pangrangtay, kas pagarigan: pp. 3-1–3-15, usaren ti doble parentesis tapno maibaga iti plantilia nga iparang ti pateg ti |quote-pages= a saan a mangproseso daytoy, ken usaren ti {{hyphen}} tapno maibaga kadagiti editor a ti maysa pangrangtay ket pudno a naigagara: |quote-pages=((3{{hyphen}}1{{ndash}}3{{hyphen}}15)). Parbo a nagan: awan.