Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/nangsarita ti entrebista

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
  • interviewer-last: Apelyido ti bugbugtong a nag-entrebista. Saan nga isilpo a kas wiki—imbes ket nga usaren ti interviewer-link. Para kadagit inag-entrebista a maymaysa laeng a nagan ti ilista babaen ti taudan, usaren ti interviewer wenno maysa kadagiti parbo a naganna (kas ti |interviewer=Bono). Dagiti parbo a nagan: interviewer-last1, interviewer1-last, interviewer-surname, interviewer-surname1, interviewer1-surname, interviewer, interviewer1.
    • interviewer-first: Naited wenno dagiti umuna a nagan ti nag-entrebista; kas pagarigan: Firstname Middlename wenno Firstname M. wenno Firstname M., Sr. Saan nga isilpo a kas wiki—imbes ket nga usaren ti interviewer-link. Dagiti parbo a nagan: interviewer-first1, interviewer1-first, interviewer-given, interviewer-given1, interviewer1-given. Masapul ti interviewer-last; ti umuna a nagan ti nag-entrebista ket saan a maiparang no ti awan linaon ti interviewer-last.
    • interviewer: inus-usar daytoy a parametro tapno matengngel ti kompleto a nagan ti bugbugtong a nag-entrebista (umuna ken apelyido). Daytoy a parametro ket nasken koma a saan nga agtengngel kadagiti nagan ti ad-adu ngem maysa a nag-entrebista.
    • Para kadagiti nadumaduma a nag-entrerbista, usaren ti interviewer-last1, interviewer-first1 aginggana iti interviewer-lastn, interviewer-firstn, a ti n ketti ania man a konsekutibo a bilang para iti maysa nga awan limitado a bilang ti nag-entrebista- (ti tunggal maysa nga interviewer-firstn ket makasapul iti maysa a maitunos nga interviewer-lastn, ngem saan a ti baliktadna). Kitaen dagiti parametro ti display tapno mabaliwan no mano dagiti maiparang a nag-entrebista. Dagiti parbo a nagan ti interviewer-last1 aginggana iti interviewer-lastn: interviewer1 aginggana iti interviewern. Para iti maysa nga indibidual a nag-entrebista ket ti maipatinayon a maysa a nag-entrebista nga addaan iti bugbugtong a nagan, mabalin nga usaren ti |interviewer-first1=... |interviewer-last1=... |interviewer2=....