Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/petsa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
 • date: Petsa ti nairep-reperensia a taudan. Mabalin a napno a petsa (aldaw, bulan, ken tawen) wenno sangkabassit a petsa (bulan ken tawen, tiempo ken tawen, wenno tawen). Agusar ti pormat a kas dagiti isabali a petsa ti pablaak kadagiti dakamat.[date 1] Nasken no ti year ket mausar a panangipalawag kadagiti silpo ti {{sfn}} kadagiti nadumaduma a dakamat babaen ti isu met laeng a mannurat iti isu met laeng a tawen.[adu pay] Saan nga isilpo a kas wiki. Maiparang kalpasan dagiti mannurat ken narikpan kadagiti parentesis. No awan ti mannurat, maiparangto kalpasan ti nangipablaak. Para kadagiti maawat a pormat ti petsa, kitaen ti Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1 § Dagiti petsa.
Para iti aproksimado a tawen, pasarunuan iti "c. ", lkasla daytoy: |date=c. 1900.

Para iti awanan iti petsa, wenno "di napetsado", usaren ti |date=n.d.
Automatiko a panagpormat ti petsa: Dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken 2, a mairaman daytoy a plantilia, ket automatiko nga agiparang kadagiti petsa kadagiti amin a parametro ti petsa (kas ti |date=, |publication-date=, |access-date=, |archive-date=, kdpy.) malaksid iti |orig-date= iti estilo nga inaganan babaen ti plantilia ti {{use dmy dates}} wenno {{use mdy dates}} ti artikulo. Kitaen ti dokumentasion dagita a plantilia para kadagiti salay.
 • year: Tawen ti taudan a naireprepensia. Saan a maw-awis iti panagusar iti daytoy a parametro ; imbes ket nga usaren ti nasaysayaat a parametro ti |date= malaksid no masabat dagiti dua a sumaganad a kasasaad:
  1. Ti pormat ti |date= ket TTTT-BB-AA.
  2. Ti dakamat ket makasapul ti panangipalawag ti CITEREF.
 • orig-date: Kasisigud a petsa ti pannakipablaak wenno tawen; maiparang kadagiti kuadrado a pangrikep kalpasan ti date (wenno year). Para iti kalawag, pangngaasi nga ipaaay dagiti masapul. Kas pagarigan: |orig-date=Immuna a naipablaak idi 1859 wenno |orig-date=Nisurat idi 1904. Gapu ta ti |orig-date= ket saanna a suportaran ti automatiko a panagpormat ti petsa, usaren ti isu met laeng a pormat ti petsa a kas ti ipalawag ti |df= (wenno, no daytoy ket adda iti artikulo, babaen ti |cs1-dates= iti maysa nga {{use dmy dates}} wenno plantilia ti {{use mdy dates}}), wenno kas nausar iti parametro ti |date=. Parbo a nagan: orig-year
 • df: pormat ti petsa; mangisaad kadagiti maiparang a petsa iti nainaganan a pormat; saan a mangsuporta kadagiti sakup ti petsa wenno dagiti petsa ti tiempo; tuonanna ti automatiko a panagpormat ti petsa a naipalawag dita ngato. Mangawat ti maysa a pateg a mabalin a maysa kadagitoy:
  dmy – isaad dagiti petsa ti pannakaipablaak iti pormat ti aldaw bulan tawen; saan a mabaliwan dagiti access- ken archive-date;
  mdy – kas dita ngato para iti pormat ti bulan aldaw, tawen
  ymd – kas dita ngato para iti pormat ti numeriko a pangyababaan ti tawen TTTT-BB-AA
  dmy-all – isaad ti panangipablaak, access-, ken archive-date iti pormat ti aldaw bulan tawen;
  mdy-all – kas dita ngato para iti pormat ti bulan aldaw, tawen
  ymd-all – kas dita ngato para iti pormat ti numeriko a pangyababaan ti tawen TTTT-BB-AA
 1. ^ Dagiti petsa ti pannakaipablaak kadagiti reperensia iti kaunegan ti maysa nga artikulo ket naskenda nga addaan iti agpapada a pormat. Daytoy ket mabalin a sabali a pormat manipud kadagiti mausar para kadagiti archive ken access date. Kiaten ti MOS:DATEUNIFY.