Plantilia:Dokumentasion ti estilo ti panagdakamat/web

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
  • title: Titulo ti taudan a panid iti website. Maiparang kadagiti insasao. No naipalawag ti script-title, usaren ti title tapno matengngel ti maysa a romnisasion (no magun-od) ti titulo ti script-title.
    • script-title: Kasisigud a titulo para kadagiti pagsasao a saan nga agusar iti sinuratan a naibatay ti Latin (Arabiko, Insik, Siriliko, Griego, Hebreo, Hapon, Koreano, kdpy); sarunuenna ti romanisasion a naipalawag iti title (no adda). Nasken a pasakbayan kadagiti nasuportaran a kodigo ti pagsasao tapno makatulong iti husto a panangiparang ti eskritu kadagiti pagbasabasa:
      ... |title=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
    • trans-title: Kasisigud a titulo para kadagiti pagsasao a saan nga agusar iti alpabeto a naibatay ti Latin. Mangiparang kadagiti kudrado a pangrikep kalapasan ti title; mairaman ti trans-title iti silpo. Maisingasing ti panagusar ti parametro ti language.
Dagiti titulo nga aglaon kadagiti naisangayan a karakter ket maiparang ken saanda a husto a maisilpo malaksid no maikodigo dagita a karakter.
newline [ ] |
space [ ] |
{{bracket|text}} {{pipe}}
Daytoy a parametro ket nasken ken mangipataud ti maysa a biddut no saan a maipalawag. Dagiti biddut kadagiti panid ti nangruna, tulong ken plantilia ket maikabil iti Kategoria:Dagiti artikulo nga addaan ti saan a husto nga eskritu ti dakamat. Isaad ti |no-tracking=true tapno mabaldado ti kategorisasion; nangruna a maus-usar para iti dokumentasion a mangipakpakita ti biddut.
  • website: Titulo ti website; mabalin a maisilpo a kas wiki. Maiparang kadagiti italiko. Parbo a nagan: work