Jump to content

Plantilia:Ikkaten

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Daytoy a panid ket napili para iti nadaras a panagikkat.
No suppiatem daytoy, pangngaasi nga ipalawagmo no apay idiay tungtunganna a panid. No daytoy a panid ket saanna a masabat iti pagalagadan para iti nadaras a panagikkat, wenno panggepmo a simpaen, pangngaasi nga ikkaten daytoy a paammo ngem saan nga ikkaten no sika met laeng ti nagpartuat iti daytoy a panid. No saan pay a makasabat iti pagalagadan para iti nadaras a panagikkat, imbes ket nga usaren ti {{kiddaw nga ikkaten}}.

Dakayo nga administrador, pangngaasi a kitaen dagiti nakasilpo, pakasaritaan ken naipangpangruna dagiti kaudian a panagbaliw sakbay ti panagikkat.Kitaen ti Kategoria:Kandidato ti nadaras a panagikkat‎ para kadagiti artikulo a kandidato ti nadaras a panagikkat.