Sunay

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti sunay Latin: crux, ket mabirukan iti nauneg nga akin-abagatan a langit, ken isu daytoy ti kabassitan ngem ti kaaduan a naisangayan kadagiti 88 a moderno a kontelasion. Iti naganna iti Latin daytoy ket naiyulog iti krus, ken daytoy ket kaaduan babaen ti kasla sukog ti krus nga asterismo a kadawyan nga ammo a kas ti Akin-abagatan a Krus. Urayno daytoy ket nakitkita dagidi Taga-ugma a Griego, daytoy ket nakitkita a kas paset ti konstelasion Centaurus, ken saan a naipalawag wenno husto a naimapa aginggana idi maika-16 a siglo.

Ammo a kas ti Acrux, ti asul-puraw nga Alpha Crucis ket isu ti karaniagan a bituen iti konstelasion ken ti akinbaba a bituen ti krus. Ti gangani pay a karaniagna ket dagiti Beta ken Gamma, bayat a ti Delta ken Epsilon ket mangbukel ti asterismo. Adu kadagiti karaniagan a bituen ti konstelasion ket kamkameng ti Gunglo ti Scorpius–Centaurus, ti nawaya a grupo dagiti napudot nga asul-puraw a bituen nga agparang a makibinningay ti kadawyan a taudan ken panaggunay iti ballasiw ti Rimpuok ti Bitbituen.

Nagsasabtan: Mapa ti langit 12h 30m 00s, −60° 00′ 00″